33.4. Контроль якості води

Контроль якості вихідної води проводять відповідно доДСТ 2874-82 «Вода питна. Методи аналізу» не рідше одного разу намісяць лабораторією заводу або органами санепіднагляду.

го 3 фільтрів, і фільтра тонкого очищення 4 з дозуючими насосами дляреагентів: кальція гідроксид, сульфат заліза і гіпохлорид натрію.

Контроль якості води на вміст вільного хлору полягає у визна-ченні його після піскового фільтра і вугільного фільтра. У воді післяпіскового фільтра повинно міститися від 6 до 10 мг вільного хлору в1 дм3, після вугільного фільтра вода не повинна містити хлору. Вміствільного хлору у воді визначають за допомогою хлориметра Тейлора.Для цього наливають у пробірку 5 см3 аналізованої води, додають0,5 см3 розчину ортотолідину, струшують і протягом перших п'ятихвилин визначають вміст хлору.

Значення рН води після вугільного фільтра повинно бути в ін-тервалі 7,0-1,0, а перед вугільним фільтром - 9,5-11,0. Якщо значеннярН води перед вугільним фільтром більше 11,0, то необхідно збільши-ти дозування сульфату заліза. Якщо значення рН води перед вугіль-ним фільтром менше 9,0, то зменшують дозування сульфату заліза.

Крім хімічних і фізико-хімічних показників визначають органо-лептичні показники води. Вода повинна бути безбарвною, прозорою,не мати смаку і зап