3.3. Очищення зерна від домішок : Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : B-ko.com : Книги для студентів

3.3. Очищення зерна від домішок

Для очищення зерна основної культури від домішок, що відріз-няються від нього аеродинамічними властивостями, застосовують по-вітряні і пневматичні сепаратори. До домішок, що називають легкими,відносять квіткові оболонки, частини стебел і колосків, полову,насіння бур'янистих рослин, щуплі зерна основної культури й ін.Пневматичні сепаратори поряд з очищенням від легких домішоквідокремлюють зерно від транспортуючого повітря.

На борошномельних заводах, обладнаних комплектним устатку-ванням, використовують повітряні сепаратори, а для пневмотранспор-тування і для відділення транспортуючого повітря від зерна -циліндричні пневмосепаратори.

Для очищення зерна від домішок, що відрізняються від ньогогеометричними розмірами (шириною і товщиною), застосовують си-тові сепаратори.

Повітряно-ситові сепаратори додатково очищують зерно віддомішок за аеродинамічними властивостями. У них зерно очищуютьвід дрібних і великих домішок на ситах, а від легких - у пневмосепа-руючих каналах до надходження зерна на сита і на виході з машини.

Для виділення домішок, що відрізняються від зерен основноїкультури довжиною, застосовують трієри. Найбільш широке застосу-вання на зернопереробних підприємствах одержали дискові трієри.Для відділення від пшениці вівсюга і вівса, а так само для очищеннязастосовують дисковий трієр. Основною його деталлю є диски з ки-шенєподібними ячейками на бічних поверхнях. На спицях дисківзакріплені гонки, призначені для перемішування зернової суміші ітранспортування її уздовж трієра. Диски розташовані так, що гонкиутворюють гвинтову лінію уздовж вала. При обертанні диска пшеницязаповнює кишенєподібні ячейки і під дією відцентрової сили і силиваги відкидається у вихідний патрубок і виводиться з трієра. Довгідомішки не захоплюються ячейками. Гонками на дисках вони транс-портуються уздовж трієра до стінки перевантажувача, накопичуютьсяі через отвір у бічній стінці потрапляють у накопичувальне відділеннятрієра, відкіля ковшовим колесом подаються в контрольне відділення.Тут спочатку відокремлюються зернівки пшениці, що потрапили ра-зом з довгими домішками, після чого домішки випускають із трієра.

У зерні, що надходить у зерноочисне відділення борошномель-ного заводу, як правило, міститься галька, крупний пісок, шматочкируди, шлаку, землі, черепашнику й ін. (це поєднують загальною на-звою «мінеральні домішки»). За геометричними розмірами і аероди-намічними властивостями вони настільки подібні до зернівок основноїкультури, що не можуть бути виділені на ситах, у трієрах чиповітряним потоком. Тому ці домішки відносять до тих, що важковідокремлюються.

Для очищення зерна від таких домішок використовуютькамнєвідокремлюючі машини. За принципом дії їх можна розділитина вібраційні, вібропневматичні, гідродинамічні.

Основою робочого процесу машин першої групи є використанняінерційних сил, що виникають у сипучому середовищі при коливанняхсортувальної поверхні. Розпластування і поділ різнорідних компо-нентів суміші відбувається внаслідок їхнього розходження зарозмірами, формою, власною поверхнею чи за сукупністю показників.Це машини з круговим поступальним рухом робочого органа в гори-зонтальній площині. В основу процесу очищення зерна відмінеральних домішок покладена різниця щільності зерна (1300 -1400 кг/м3) і мінеральних домішок (1900 - 2800 кг/м3), а так само роз-ходження коефіцієнтів тертя.

У другу групу входять машини, в яких використовуютьвисхідний потік у сполученні з коливаннями сортувальної поверхні.Це машини із зворотно-поступальним рухом у горизонтальній пло-щині.

До третьої групи відносять машини, в яких осадженнямінеральних домішок відбувається в потоці води. Щодо ефективностіподілу цей спосіб дає гарні результати. Недоліком є необхідність на-ступного сушіння зерна і відходів.

Роботу каменевідокремлюючих машин вважають ефективною,якщо забезпечується видалення 75 % мінеральних домішок.

У зерновій суміші, що надходить на борошномельні і круп'янізаводи, а так само в продуктах переробки зерна й у готовій продукції(борошні, крупах) можуть бути металомагнітні домішки, які не можнавиділити в сепараторах і трієрах.

Металомагнітні домішки дуже різноманітні за формою,розмірами і походженням: предмети, що випадково потрапили (цвяхи,шматочки металу, залізної руди і т.п.), і частки, що попадають у про-дукт у результаті зносу робочих органів, виготовлених зі сталі (бичі,решета й ін.). Наявність таких домішок може призвести доіскроутворення чи пошкодження робочих органів машин. Особливонебезпечно і небажано попадання металомагнітних домішок у готовупродукцію.

У технологічному процесі переробки зерна на борошномельнихзаводах передбачена установка магнітного захисту практично передкожним наступним апаратом, що входить в технологічну лінію. На-приклад, після бункерів неочищеного зерна і дозаторів, передтрієрами, вальцьовими верстатами і інше, а так само на контролі гото-вої продукції.