51.3. Технологічні процеси овочесушильного виробництва

Овочесушильні заводи - універсальні підприємства, до їхскладу входять технологічні цехи, сховища для овочів і картоплі,склади для готової продукції, тарні цехи, інженерні служби по забез-печенню підприємства енергоносіями і водою, механічні майстерні іін. Технологічну схему багатостадійного виробництва овочесушиль-ного заводу (рис. 51.1) можна поділити на три основні групи операцій:

підготовчі операції - мийка, сортування, очищення, наріз-ка, бланшування, заморожування;

сушка;

брикетування або пакування.

Кількість апаратів і послідовність виконання підготовчих опе-рацій може змінюватися залежно від видів сировини і її якості. Кож-ний з наведених процесів має важливе значення для формування влас-тивостей готового продукту, а його якість залежить від послідовностістадій і правильності їх проведення.

Овочесушильні заводи об'єднують у великі комплекси, ЩО до-зволяє подовжити сезон роботи, розширити асортимент продукції, раці-онально використовувати енергоресурси, робочу силу і знизити собіва-ртість готової продукції. У собівартості продукції заводу 70 - 85 % на-лежить затратам на сировину. Це обумовлює мінімальн