3.4. Зберігання зерна

Для зберігання зерна борошномельні заводи обладнані складами йелеваторами. Усі процеси приймання і зберігання зерна цілком ме-ханізовані.

Сучасні елеватори забезпечують виконання всіх операцій з макси-мальною ефективністю та надійним збереженням якості зерна, вони об-ладнані технологічним та транспортним устаткуванням (рис.3.1). Техно-логічні лінії елеватора для обліку кількості та якості зерна оснащені спе-ціальним обладнанням та приладами: ваги, пристрої для відбирання пробзерна, прилади для наступного аналізу його на якість та ін.

Сучасні елеватори оснащені системами диспетчерського автомати-зованого керування електродвигунами транспортних, технологічних тааспіраційних установок, механізмами настроювання схеми переміщеннязерна (засувки, перекидні клапани, пересувні скидальні візки, поворотнітруби та ін.), розгорнутою схемою протиаварійного автоблокування.

Найважливіші фактори, що впливають на властивості зерна тайого стан: температура, вологість зерна і навколишнього середовища,ступінь аерації зернової маси. Базова вологість зерна при прийманні14,5 %, гранично припустима 15 %. Якщо вологість вища, то зернонеобхідно спочатку підсушувати.

У світовій практиці застосовується в основному три режимизбереження зерна:

в сухому стані, тобто з вологістю, нижче критичної;

в охолодженому стані, коли його температура знижена домеж, що роблять значний гальмівний вплив на всі життєві функціїзерна;

без доступу повітря - у герметичних ємностях.

Вибір режиму зберігання визначається багатьма факторами:кліматичними умовами місцевості, типом і ємністю зерносховища,технічною оснащеністю господарства для приведення партії зерна встійкий при зберіганні стан, цільовим призначенням партії зерна(посівний матеріал, на борошно й ін.), якістю партії зерна, еко-номічною доцільністю застосування способу зберігання. Найбільшийефект досягається, якщо при режимі зберігання враховують комплексумов, що впливають на стійкість зернової маси при зберіганні, а присамому зберіганні - комплекс режимів. Так, належний ефект дає збе-рігання сухої зернової маси при низьких температурах з використан-ням для охолодження холодного сухого повітря під час природнихперепадів температур.