52.6. Тара і пакування виробництва плодоовочевихконсервів

магниевый скраб beletage

Ринок тари для виробництва плодоовочевих консервів постій-но змінюється і розширюється, поряд з традиційними матеріалами длятари - скло і метал, все більше різновидів полімерних і комбінованихматеріалів. Тара з полімерних і комбінованих матеріалів має важливіпереваги: ціна, вага, достатня механічна міцність, різноманітність фо-рми і кольорів, можливість пакування на механізованих високопроду-ктивних ліній, хімічна інертність до продукта та ін.

У харчовій промисловості можна використовувати полімерні ікомбіновані матеріали, які допущені до контакту з продуктами, а та-кож для пакування соків це повинні бути світлонепроникні матеріали.

Технологічний процес випуску соків у так називаємих «стоя-чих» пакетах може мати два варіанти виробництва: виготовлення па-кетів, наповнення їх продуктом і герметизація у єдиному потоці абозаповнення і герметизація заздалегідь виготовлених пакетів. Другийваріант дозволяє підвищити продуктивність роботи обладнання з па-кування 50 - 60 пакетів за хвилину до 100 - 120.

Лінія для фасування соків (рис. 52.12) у полімерну тару ємніс-тю 0,2 - 1,0 дм отримала широке застосування.

Обладнаня спочатку працює на воді у режимі попередньоїтермообробки для утворення асептичних умов, а при виході на темпе-ратурний режим - переходить на сік.

Сік з балансового баку насосом прокачується через першийтеплообмінник регенерації типу труба в трубі, нагрівається тепломвиходячого соку до температури 80 °С і далі проходить через гомоге-нізатор (тільки сік з м'якоттю). У другому теплообміннику сік підігрі-вають до температури 115 °С і подається у електричний підігрівникдля нагрівання до температури 140 °С протягом 2 с. Далі сік виходитьпротитоком через другий і перший теплообмінники і його температу-ра знижується до 40 °С, а у охолоднику - до 20 °С, і пакується у полі-мерну або комбіновану тару.

Для фасування соків широко застосовують напівжорстку таруз комбінованих матеріалів «Тетра-Пак», «Тетра-Брік», « Пюр-Пак»,«Тетра-Пак асептик» і інші. Основою такого пакування є картон абоущільнена бумага у поєднуванні з металевою фольгою, поліетиленомабо іншими полімерами.

Основним недоліком при фасуванні у різні види металевої та-ри або при укупорюванні скляних банок металевими кришками єскладський брак - бомбаж банок, вздуття кришок і ін. Причинами та-кого браку є утворення газів у консервованому середовищі всерединібанки:

мікробіологічний бомбаж - газ є продуктом життєдіяльностімікроорганізмів;

хімічний бомбаж - процеси корозії жерсті або накопиченнясолей важких металів;

фізичний бомбаж - газ утворюється у переповнених банках іпри замерзанні та ін.

До тари з полімерних матеріалів у консервній галузі є певнівимоги: хімічна стійкість до компонентів продукту; механічна міц-ність; безпека у гігієнічному відношенні; світло-, водо-, паро- і газо-непроникність; доступність, технологічність і ін.

Індустрія тари і пакування для харчової галузі вже виросла домасштабів окремої галузі, тому темпи інноваційного розвитку зроста-ють дуже швидко, а також з'являються нові можливості з дизайну іполіпшення естетичного вигляду продукції.

ГЛАВА 53.ТЕХНОЛОГІЯ ЧАЮ