54.6. Моделювання й подібність об'єктів і процесівхарчової технології

З позиції теорії систем підприємства харчової технології явля-ють собою велику технологічну схему як сукупність процесів й засо-бів для їх реалізації, матеріальних і енергетичних потоків, конкретнесполучення яких описує спосіб виробництва.

Технологічний процес визначається послідовністю цілеспрямо-ваних операцій впливу на матеріальний потік, що переводять його вновий якісний стан для одержання готового продукту з необхіднимивластивостями.

Засобами реалізації процесу є технологічне встаткування у ви-гляді машин, апаратів, установок і агрегатів, що утворюють відповід-но до матеріальних і енергетичних потоків технологічні лінії, системий комплекси харчової технології.

Технологічний процес у якому-небудь вузлі відтворюється ма-тематичною моделлю у вигляді систем рівнянь, що зв'язують характе-ристики вхідних і вихідних потоків даного вузла.

Моделювання - це дослідження об'єкта або технологічної сис-теми шляхом створення й вивчення його моделі, необхідною умовоюякого є подоба моделі й об'єкта.

Відомий ряд методів моделювання: фізичне; механічне; елект-ричне; математичне і ін.