54.8. Основні поняття якості продукту та загальна ха-рактеристика технологічних систем

54.8.1. Основні показники якості продукції

Забезпечення якості харчових виробів - це одна з основних цілійфункціонування підприємств з переробки сировини і виробництвапродуктів харчування. Для досягнення цієї цілі необхідно розроблятисистему забезпечення якості, що базується на науковому і виробничо-му досліді, а також сучасних підходів до управління якістю перероб-них і харчових виробництв.

Якість продуктів переробних і харчових виробництв може бутиоцінена за органолептичними, фізико-механічними, фізико-хімічними,біохімічними, реологічними і іншими показниками, що описані у нор-мативній документації. Ознакою продукції називають якісну або кіль-кісну характеристику її властивостей.

Поняття якості для вказаних галузей промисловості можна сфо-рмулювати як: визначена сукупність властивостей продукції, що по-тенційно або реально може забезпечити і відповідати визначеним по-требам при її використанні за призначенням з урахуванням потреббезвідхідного виробництва. Технічна складова поняття якості обумов-лена кількісними і якісними змінами об'єктів переробки або виробни-цтва. Основні показники якості, наприклад, сільськогосподарської си-ровини - це високий