55.4. Побудова мінімальної структури

магниевый скраб beletage

Побудова мінімальної структури засновано на «логіці цибули-ни». У цьому випадку проектування починається з вибору реактора, апотім рухається до зовнішніх шарів «цибулини» шляхом додаваннясистем розподілу, теплообмінників і т.д. На кожнім етапі рішенняприймаються на основі інформації, доступної на даній стадії. На жаль,часто потрібна також інформація, яку можна одержати тільки на на-ступних етапах проектування технологічних систем. Тому приходить-ся приймати рішення, ґрунтуючись на неповній інформації.

Цей підхід являє собою серію кращих локальних рішень. Прицьому зберігається мінімально можлива структура технологічних сис-тем, а зайві елементи не додаються.

Розробка мінімальної структури має переваги підходу - проек-тувальник зберігає контроль над основними рішеннями по мірі розро-бки проекту технологічних систем.

Недоліки підходу:

для розробки й економічної оцінки кращого варіанта техно-логічної системи потрібно цілком розробити і мінімізувати багатопроектних варіантів;

можна не помітити переваги деяких варіантів технологічнихсистем через складну взаємодію між одиницями устаткування.

Таким чином, цьому підходові властиві і переваги і недоліки.Основною перевагою є те, що проектувальник зберігає контрольнад прийняттям основних рішень шляхом використання, як чи-сельних даних, так і технологічних знань.

Залишаються два головних недоліки: щоб бути упевненим, щоми вибрали кращі рішення, потрібно оцінити усі варіанти технологіч-них систем. Але щоб оцінити кожен варіант технологічної системи,його потрібно цілком розробити й оптимізувати. Таким чином, потрі-бно розробити й оптимізувати безліч проектних варіантів технологіч-ної системи, щоб знайти кращий з них.

Навіть, розробивши й оцінивши багато варіантів, не можна га-рантувати, що знайдено дійсно кращий. Між різними одиницями уста-ткування в технологічній схемі можуть здійснюватися складні взаємо-дії. Прагнення зберегти схему простою і не додавати устаткування наранніх стадіях проектування технологічних систем може привести дотого, що будуть не замічені переваги від взаємодії між різними одини-цями устаткування в більш складній схемі.