56.2. Побудова складених кривих енергетичних потоків

Потоки в технологічних системах можна розділити на гарячі,котрі потрібно остудити і холодні, котрі потрібно нагріти (рис. 56.1 тарис. 56.2).

Гарячі потоки в технологічних системах можна зобразити в сис-темі координат «ентальпія -температура», вони зображуються у виглядіпрямих спрямованих ліній справа наліво, показуючи зменшення енталь-пії. Холодні потоки - у системі координат «ентальпія - температура» зо-бражуються у виді ліній спрямо-ваних зліва направо, показуючизбільшення ентальпії.

Відмітимо, що зміни ен-тальпії технологічного потоку взалежності від зміни його тем-ператури відобразити прямоюлінією можливо тільки для по-токів, теплоємність яких у ме-жах зміни температури потокуможна вважати постійною ве-личиною (рис. 56.3).

Перед тим, як приступа-ти до безпосереднього викладуматеріалу, згадаємо поняття ентальпії і питомої теплоємності.

У дійсності, зв'язок між зміною температури потоку і його те-пломісткості - ентальпією у загальному випадку буде виражатися не-лінійною функцією прирощення ентальпії потоку при зміні темпера-тури і в