57.2. Пластинчасті теплообмінні апарати. Види й конструкції

Розвиток теплообмінної промисловості за останні 20 років в ос-новному визначається ростом номенклатури й виробництва пластин-частих теплообмінних апаратів (рис.57.3). Це також є характернимчерез посилення режиму енергозбереження, пов'язаного з подорож-чанням теплоносіїв. Остання обставина, а також створення вдалої га-ми конструкцій пластинчастих теплообмінників у різних країнах різ-ними фірмами дозволили говорити про них як безальтернативних теп-лообмінних пристроях для застосування в таких областях, як теплопо-стачання, харчова, цукрова, переробна, нафтогазова й целюлозно-паперова промисловість, важке машинобудування, хімічне виробниц-тво й інші області. Незважаючи на велику кількість фірм-виробниківпластинчастого теплообмінного устаткування, таких як «Альфа Ла-валь» (Швеція), SWEP (Швеція), GEA (Німеччина), AVP (Данія), Пав-лоградхіммаш, «Содружество-Т» (Україна) і інші, виробництво й но-менклатура пластинчастих теплообмінників безупинно росте. Уніка-льність конструкції пластинчастих теплообмінників у порівнянні зіншими типами теплообмінного устаткування полягає в тому, що вонадозволяє істотно знизити енергоспоживання при досить низькій цініапаратів, простоті обслуговування й монтажу.

До основних переваг використання пластинчастих теплообмін-них апаратів можна віднести такі: