58.3. Пластинчасті теплообмінники у виробництві спирту

Економічність виробництва спирту визначається витратами різ-них видів енергії. Тому на перший план виходить створення енергоз-берігаючих технологій і, насамперед, максимальної утилізації тепло-вої енергії. Процес виробництва спирту із крохмалистих матеріалів(зерно або картопля) передбачає багаторазову дію нагрівання й охоло-дження. У зв'язку із цим правильний підбір високоефективного тепло-обмінного устаткування багато в чому визначає продуктивність і еко-номічність процесу в цілому. Пластинчасті теплообмінники різнихтипів з успіхом застосовуються у винокурній і дріжджовій промисло-вості за рубежем. Досвід їхнього використання показав не тільки ви-соку ефективність економії теплової енергії, а й надійну, стабільностійку до корозії роботу. При цьому у виробництві спирту знайшлисвоє застосування більшість типів теплообмінних апаратів: традиційнірозбірні й паяні (рис. 58.3; 58.8), розбірні ширококанальні (рис.58.13),спіральні (рис. 58.21), пластинчасті випарники (рис. 58.24; 58.25) іконденсатори (рис. 58.27; 58.29).

Пластинчасті й спіральні теплообмінники на противагу історич-но застосовуваним кожухотрубним або теплообмінникам «труба втрубі» мають цілий ряд найважливіших переваг:

працюють із мінімальною різницею температур теплоносіїв ібільш високим коефіцієнтом теплопередачі;