НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухкало,П. О. Капустенко, О. П. Арсеньєва, О. І. Ольховська,

ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ

ХАРЧОВОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ

У ПРИКЛАДАХ І ЗАДАЧАХ

ПІДРУЧНИК

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 28.01.2011. Формат 60х84 1/16Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.Умовн. друк. арк. 46,8. Наклад - 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23 м. Київ 04176тел./факс 044-425-01-34тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua

Є. І. Орлова

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

• 5 - B

4

2) Необхідну кількість води можна визначити за квадратом.

Для цього в середині квадрата записують

вміст компонента, який визначають, у го-товому продукті (Вмс = 15,7 %). У лівому

[1]

[2] 1 туб - це 1000 банок загальною масою 400 кг.

234