ПЕРЕДМОВА : Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах : B-ko.com : Книги для студентів

ПЕРЕДМОВА

Підручник «Загальна технологія харчової промисловості уприкладах і задачах» забезпечує викладання і вивчення дисципліни«Харчові технології». Дисципліна «Харчові технології», у свою чер-гу, є базовою в підготовці бакалаврів і відіграє важливу роль в опа-нуванні студентами спеціальних дисциплін.

Об'єктами вивчення є сировина, напівфабрикати, готові про-дукти, процеси (біохімічні, мікробіологічні, хімічні, теплофізичні,гідродинамічні) і апарати, в яких вони протікають, а також виробни-цтва харчової промисловості. Предмет вивчення - технологія харчо-вих продуктів як прикладна наука, що швидко розвивається та моде-рнізується.

Мета вивчення дисципліни - одержання знань щодо технологіїосновних продуктів харчування, оволодіння методами цієї техноло-гії, необхідними для підготовки до самостійного вивчення спеціаль-них технологій, набуття навичок розробки й використання нормати-вних документів по одержанню промислових продуктів харчування.

Згідно з програмами студенти повинні одержати певні знанняпро сировину, кількість і асортимент харчових продуктів, що вироб-ляються в Україні і в провідних країнах світу, питомі витрати на виго-товлення продукту, норми споживання харчових продуктів, необхіднідля аналізу ринку збуту в Україні та за її межами, допустимі нормивикидів, що відбуваються внаслідок роботи харчових підприємств і незавдають шкоди довкіллю.

У засвоєнні цього курсу суттєве значення мають як лекційні,так і практичні заняття. На них студенти оволодівають технологіямиосновних харчових виробництв, а також методами розрахунків нормвитрат сировини і допоміжних матеріалів, складання матеріальнихбалансів і їх застосування у технологічних розрахунках.

Підручник може бути використано для одержання відомостейпро склад основних харчових продуктів: борошна, крупів, хліба, мака-ронів, овочів, фруктів, м'яса, молока та молочних виробів, пива, вина,спирту, горілчаних та безалкогольних напоїв, солодощів, а також пропринципи харчування, зміни в основних видах сировини, що відбува-ються під час виготовлення продуктів харчування, основи їх перероб-ки, основні правила споживання.

До підручника увійшли технології, принципи та задачі зтем: розрахунки виробництва молочних продуктів, м'ясопродуктіві тваринних жирів; хлібопродуктів, консервів і продуктів броди-льних виробництв та інші. Вибір тем перш за все обумовленийтим, що розрахунки для цих виробництв являються типовими дляхарчової промисловості, а також масштабами виробництва і важ-ливістю харчових продуктів.

З даного підручника студенти дізнаються про методичніпринципи складання рецептур та асортимент основних продуктівхарчових виробництв, технологічні особливості, режими і облад-нання цих виробництв, а також про методи енергозбереження угалузі та можливість використання сучасного теплообмінного об-ладнання. Для забезпечення в харчовій промисловості науково-технічного рівня передових країн світу проводиться робота по ство-ренню і впровадженню інноваційних енерго- та ресурсозберігаючихтехнологій із залученням вторинних ресурсів сировини та енергії,принципово нових технологічних процесів та енергозберігаючого об-ладнання для виробництва, зберігання та транспортування харчовоїпродукції.

До кожної теми наведені теоретичні відомості, основні розра-хункові формули і методичні вказівки до розв'язання типових задач.

При написанні підручника використаний досвід викладання ці-єї дисципліни Орловою Є.І. й Бухкало С.І., а також результати нау-кової роботи на кафедрі інтегрованих технологій, процесів та апара-тів Національного технічного університету «Харківський політехні-чний інститут». Вступ, гл.3-20, 29-37, 41-43, 47-54, 60 - написаніБухкало С.І.; гл.55 - Товажнянським Л.Л.; гл.54 - спільно Товажнян-ським Л.Л. й Бухкало С.І.; гл. 56-59 - спільно Капустенко П.О., То-важнянським Л.Л., Арсеньєвою О.П.; гл. 59 - Арсеньєвою О.П.;гл.18, 19, 48-50, 53, 54 - спільно Бухкало С.І. й Ольховською О.І.;гл.1, 2, 21-28, 38-40, 44-46 - спільно Орловою Є.І. й Бухкало С.І.Підручник «Загальна технологія харчової промисловості у при-кладах і задачах» призначений для студентів, викладачів, інженерно-технічних та наукових працівників.