16.1. Витрати сировини

магниевый скраб beletage

У макаронному виробництві норми витрат сировини(кг/т виробів) залежать від технологічних затрат та втрат у вироб-ництві. Виробничі втрати складаються з врахованих та безповоротнихвтрат. Тоді норма витрат сировини Hc (кг) на 1 т виробів буде:

Нс = Зт + У + Б ,

де Зт - технологічні затрати сировини; У - питома величинаврахованих витрат сировини; Б - питома величина безповоротнихвтрат сировини.

Усі вказані величини повинні бути приведені до однієї базисної,прийнятої у промисловості, вологості сировини 14,5 % .

На підприємстві встановлюється єдина норма витрат сировининезалежно від видів виробів, що виготовляються, і сорту борошна.

Технологічні затрати Зт представляють собою ту частину сиро-вини, яка безпосередньо використовується на виробництво макарон-них виробів. Технологічні затрати менше норми витрат сировини насуму врахованих та безповоротних втрат. Загальна величина техно-логічних затрат на 1 т виробів може бути розрахована з формули:

100 - W

Зт=1000 W ,   (16.3)

т 100 - W.

де WB - вологість виробів, %, ( 11-12 % ); Wc - вологість сиро-вини , %.

Зт=1000 100~П = 1040,94 кг .т 100 -14,5

У процесі виробництва неминучі технологічні втрати сухих ре-човин, які носять назву врахованих втрат.

157

Враховані втрати уявляють собою всілякий брак сировини,напівфабрикатів і готових виробів, це відходи, які непридатні до по-вторної переробки. Величина цих втрат залежить від типу і технічногостану технологічного і транспортного устаткування, правильної ор-ганізації робочих місць, правильного ведення технологічного процесу,ступеня механізації, потужності підприємства, загальної культури ви-робництва та деяких інших факторів.

Питома величина врахованих втрат (кг/т) розраховується заформулою:

G (100 - W )У = -і      ^ ,        (16.4)

^o(100-Wc) '   [1] '

де G - сумарна кількість врахованих втрат, кг; WBp - вологістьврахованих втрат, % ; Wc - вологість сировини, %; U0 - кількість ви-робів, при виготовленні яких отримані відходи, т.

Безповоротні втрати складаються з таких елементів: втрати си-ровини при транспортуванні на сховище підприємства до подачі увиробництво; розпилення сировини у приміщенні підприємства притранспортуванні сировини, замісі тіста, формуванні та ін.; винос сиро-вини з повітрям, що виходить з вентиляційної системи, втрати причищенні матриці, втрати на лабораторні аналізи, інші втрати.

Питома величина безповоротних втрат обчислюється за форму-лою:

Б = Нс -(Зт + У).        (16.5)

При виготовленні макаронних виробів без введення добавок нормавитрат борошна є в той же час і нормою витрат сировини Нм = Нс.

Добавки, що вводять до макаронного тіста, збільшують кількістьсухих речовин, що приводить до зниження питомих витрат на виробкувиробів.