20.2. Ступінь використання складових частин молокапри його переробці

магниевый скраб beletage

Ступінь переходу - це частка складових частин молока, що пе-рейшла до готового продукту, від кількості складових частин молока упереробленій сировині:

x _ Gr 'Фг

ХГ - „  5

Gc - Фс

де хг - ступінь переходу складових частин молока, од.

Виразивши кількість продукту Gr через кількість витраченої сировини

G • (фс-фп)

Gr =     ,

Фг "Фп

де фс - вміст складових молока в сировині, %; фг - вміст складо-вих молока в готовому продукті, %; фп - вміст складових молока впобічному продукті, % і підставивши його в попередню формулу,одержимо:

або у відсотках

=

„ _ (фс "Фп)-Фг

(20.6)

(Фг "Фп)-Ф,(фс -Фп) -ф]

100.

(Фг -Фп) -Фс

Ступінь використання складових частин молока визначають зафактичними даними або з урахуванням виробничих втрат фактичних,або гранично допустимих. Він менший від ступеня переходу складо-вих частин молока в готовий продукт:

єг = -100, або єг = ,    (20.7)

Gc-Фс Gc-фс

де вг - ступінь використання, % (од.); Gc - маса фактично витра-ченої сировини, кг; Gr - маса фактично отриманого готового продук-ту, кг.

Виразивши масу готового продукту через масу сировини з ура-хуванням втрат

Gr = G • (Фс-Фп).(1 _0,01.Рг)

Фг -Фп

і підставивши в (20.7), одержимо:

Єг = ФГ • (Фс-Фп).(1 _0,01.Pr),       (20.8)

Фс • (Фг -Фп)

де Рг - фактичні або гранично допустимі втрати складових час-тин молока ( %) від їх кількості, що була в переробленому молоці.

При багатостадійній переробці сировини показники ступеня пе-реходу і ступеня використання складових частин молока дорівнюютьдобуткам ступеня переходу або добуткам ступеня використання застадіями переробки:

Хг =X1'X2-Xn;           (20.9)

єг - Є1 'є2 ••• sn ,

де х1 , х2... xn - ступені переходу складових молока на стадіяхйого переробки, є1 , є2... єn - ступені використання складових молокана стадіях переробки.

Приклад 3. З 6200 кг молока жирністю 3,3 % вироблено 1000 кгвершків жирністю 20 %. Вміст жиру в знежиреному молоці 0,05 %.Визначити ступінь переходу жиру у вершки при сепарації і ступіньвикористання жиру при виробництві вершків.

Розв'язок

Визначимо ступінь переходу жиру у вершки при сепарації заформулою (20.6):

хж = 20 •(3,3 - °,°5)-100 = 98,7%.ж 3,3 • (20 - 0,05)

Визначимо ступінь використання жиру при виробництвівершків за формулою (20.7):

1000•20

•100 = 97,7% .

6200 • 3,3