20.3. Витрати сировини на виробництвомолочних продуктів

Розрізняють теоретичні, фактичні та нормативні витрати сиро-вини. Теоретичні витрати - це мінімальні витрати при даному складісировини, готового і побічного продуктів. їх визначають, виходячи зрівнянь (20.2), (20.5) без урахування втрат:

BT = GT = (фг Фп)-1000,       (20.10)

(ФС -фп)

де Вт - теоретичні витрати сировини на 1 т продукту, кг.

Фактичні витрати сировини встановлюють за фактичними да-ними:

G

де Вф- фактичні витрати сировини на 1 т продукту, кг; Gc- фак-тично витрачена сировина, кг; Gr- фактично одержаний продукт, кг.

Під нормою витрат сировини розуміють кількість сировини вкілограмах, що витрачена на виготовлення 1 т готового продукту.

З урахуванням Gr = 1000 кг з рівнянь (20.2) і (20.5) маємо нормувитрати сировини на 1 т продукту, кг:

Bc = Gc = 1000 • (Фг-Фп) ,   (20.12)

c c (Фс-Фп) • (1 - 0,01-Р)      V '

де Вс— норма витрати сировини на 1 т продукту, кг; Р - гранич-но допустимі втрати, %.

Фактичні витрати повинні дорівнювати нормативним, але мо-жуть бути меншими за них, якщо фактичні втрати менші граничнодопустимих, і більшими, якщо виробничі втрати більші за граничнодопустимі.

Приклад 4. Способом збивання 10000 кг молока жирністю 4 %одержано 475 кг несолоного вершкового масла жирністю 82 %. Увершках містилось 35 % жиру, а в знежиреному молоці - 0,05 %, упахті - 0,4 %. Визначити нормативні і фактичні витрати молока навиробництво 1 т масла. Гранично допустимі втрати при виробництвівершків становлять 0,55 %, при виробництві масла - 0,3 %.

Розв'язок

1) Складемо рівняння загального і покомпонентного ма-теріальних балансів для стадії одержання вершків:

GM — GBep + G3H ,

Вф =7f -1000,  (20.11)

G„ • Ж„ = G„P„ • Ж„,„ + G,„ • Ж,„ + G„ • Ж„ • 0,01- Pw

Спільне розв'язання цих рівнянь дає:

GBep ' (Жвер _ Жзн )

G„ =-

Жм • (1 - 0,01-РЖ1) - жзн

2) Складемо рівняння загального і покомпонентного ма-теріальних балансів для стадії одержання масла з вершків:

GBep _ GM.Bep + Gnx ,

G • "Ж = G • "Ж + G • "Ж + G • "Ж • 0 01- Р

^вер ' -^вер _ ^м.вер ' -^м.вер ^ПХ ' ^ПХ ^вер ' -^вер ' и1' гж2 '

Спільне розв'язання рівнянь дає

GM.Bep ' (Жм.вер Жпх )

ВЄР Жвер • (1 - 0,01 • Рж2) " Жпх

3) Підставимо формулу для GBep у формулу для обчислення GM

і, враховуючи, що GM.Bep = 1000 кг, одержимо формулу для розрахункунормативних витрат молока:

1000(Жм.вер - Жпх ) • (Жвер ~ Жзн )                    

Вм - GM -

[Жвер (1 - 0,01РЖ2 ) - Жпх ] [жм (1 - 0,01РЖ1) - Жзн ]1000(82 - 0,4) • (35 - 0,05)

= 21048 кг.

[35(1 -0,01-0,3) - 0,4] [4(1 - 0,01- 0,55) - 0,55]

Фактичні витрати розрахуємо за (20.11)

= .1000 = 21053 кг .ф 475

Фактичні витрати більші за нормативні, отже, у виробництвіперевитрачено молоко. У розрахунку на 1 т масла перевитрата молокастановить:

21053 - 21048 = 5 кг ,або      0,04 • 5 = 0,2 кг жиру.