20.4. Вихід продукту

Вихід - це кількість продукту, що вироблена з 100 одиниць си-ровини. Він показує кількість виробленого продукту у відсотках відмаси переробленої сировини.

Спільне розв'язання рівнянь (20.2) і (20.5) з урахуванням, щоGc = 100 од, Gr = Ф, дає формулу для розрахунку виходу продукту:

Ф = 100'(фс ) (1 -0,01 • P),     (20.13)

Фг "Фй

де Ф - вихід продукту, %; Р - виробничі втрати, %.

Для оцінки товарних властивостей молока доцільно використативизначення виходу без урахування виробничих втрат, оскільки останнізалежать від об'єму переробленої сировини і не можуть впливати наоцінку молока. Вихід молочних продуктів залежить від вмісту в мо-лоці його складових, від ступеня їх переходу у готовий продукт, відкількості вологи, що утримується основними складовими молока впродукті, з розчиненими у волозі складовими частинами молока.Вихід молочних продуктів за однією із складових з урахуванням сту-пеня її використання визначається за формулою:

Ф-фг =100 .єг-фнм,    (20.14)

де Ф - кількість готового продукту з 100 одиниць (од) сирови-ни, %; 100 - кількість сировини, кг; вг - ступінь використання складо-вих частин молока, од; фн