21.3. Нормалізація за двома показниками

При виготовленні молочних продуктів складають суміші з двох ібільше видів сировини, витримуючи певне співвідношення цих скла-дових. Розраховують складові частини суміші шляхом розв'язаннясистеми алгебраїчних рівнянь, які є рівняннями загального ма-теріального і покомпонентного матеріального балансів.

Систему рівнянь можна розв'язати методом виключення іпідстановки або за допомогою визначників.

Для автоматичного запам'ятовування розра- tlхункових формул визначників у даному випадку /Чдоречно скористатися другим «правилом» трикут- / \\ника. Якщо у вершинах трикутника розташувати /показники компонентів суміші tj , Tj так, як це по- цАг           ^t2

казано на схемі, то кожний член многочлена, від якого залежить ви-значник D, буде визначатися добутком г на різницю показників, роз-ташованих біля двох протилежних вершин, причому розташування по-казників t у різниці беруть за часовою стрілкою: (tx - t2; t2 - t3; t3 - tx).

Для визначника Dx у трикутник замість tj, Tj записують tcyM іrcyM; при розрахунку D2 ці ж величини записують замість t2 і r2, привизначенні D3 їх записують замість t3 і r3.

Приклад 3. Скласти 100 кг суміші, яка містила б 30 % жиру і60 % сухих речовин, з твердого сиру Gj,