25.1. Особливості сировини

Сировина, призначена для виробництва технічних жирів і кор-мової муки, може включати органи і тканини, які є носіями інфекцій-них і інвазійних захворювань. Тому виробництво технічних жирів ікормової муки повинне бути організоване так, щоб виключити поши-рення хвороботворного начала і забезпечити знищення в ході переро-бки збудників хвороб.

Сировина, що надходить, і весь виробничий процес повиннізнаходитися під контролем ветеринарного нагляду. Приміщення, при-значені для виконання підготовчих операцій (до стерилізації), вартоізолювати від усіх інших приміщень і забезпечити окремим входом ісанвузлом, для робітників цих виробництв транспортні засоби післязвільнення від сировини повинні стерилізуватися. Необхідно система-тично дезінфікувати приміщення й устаткування, які призначені дляпопередньої обробки конфіскантів.

Сировиною для виробництва технічних жирів і кормової муки єтканини, органи і частини туші, непридатні з тих чи інших причин длявиробництва харчової, лікувальної і спеціальної технічної продукції.Такою сировиною є:

конфісканти - органи, тканини, частини туші і цілі туші тва-рин, уражені інфекційними і інвазійними захворюваннями і тому ви-знані ветсаннаглядом непридатними для харчових і лікувальних цілей;

органи і тканини, які мають невисоку харчову цінність (кал-тик, трахея й ін.) або ті, що не вживають в їжу (ембріони, матки й ін.);

відходи харчових, лікувальних або технічних виробництв (за-бруднена обрізь, забруднений фібрин, жир з жироловок і т.ін.).

Не всі види сировини виявляються придатними для виробництватехнічного жиру. Тому її підрозділяють на дві групи: жироутримуюча(> 16 % жиру), що використовують для виробництва технічних жирів ікормової муки, і иежироутримуюча, що йде тільки на виробництвокормової муки.

Крім перерахованих різновидів сировини для виробництва тех-нічного жиру і кормової муки використовується шквара, що залиша-ється після виплавки харчових жирів.

Сировина, що надходить у виробництво, повинна бути чистою іне містити каниги, сміття, шпагату, металевих предметів та інших по-дібних домішок.

Сировина, з якої виробляють кормову муку, дуже різноманітна,склад готової продукції також неоднаковий. Складається вона з білко-вих речовин 80 - 15 %, золи 12 - 60 %, вологи 9 - 12 %, жиру 3 - 19 %.

Кормова цінність муки характеризується числом кормових оди-ниць на 100 кг муки (табл. 25.1), за одиницю прийнята кормова цін-ність 1 кг вівса.

Таблиця 25.1. Кормова цінність муки

Мука

Число кормових одиниць

Зі шквари

82

М'ясна

106

Кров'яна

130

М'ясокісткова

89

Мука м'ясокісткова, м'ясна і кров'яна має значну кількість пов-ноцінних білків, засвоюваних тваринами на 83 - 87 %. У мінеральнучастину муки входить значна кількість кальцію, фосфору, украй необ-хідних для відгодівлі тварин і птахів. Тому мука одержала широкерозповсюдження для виготовлення комбінованих кормів.

Жир підвищує кормову цінність муки, однак він прискорює їїпсування.