25.2. Технологія отримання технічного жиру

З жировмісної сировини виробляють тваринний технічний жир,який використовують для виготовлення мила, гліцерину, мастила іконсистентних змащувань. (Кістковий жир, що виділяють зі свіжихцевочних кісток і путового суглоба великої рогатої худоби, і свинячийтехнічний жир уживають для виробництва високоякісних низькотвер-діючих мастил.) Крім цього технічні жири застосовують для жируван-ня шкіри, для того щоб додати їй еластичності і водонепроникності, утекстильному виробництві для замаслювання вовни перед чесанням, уметалообробній промисловості на виготовлення емульсій для змащу-вання при свердлінні й т. ін.

Технологія технічних жирів і кормової муки включає такі тех-нологічні операції і процеси: підготовку сировини, стерилізацію, зне-воднювання, відділення й очищення жиру (для жировмісної сирови-ни), дроблення і промивання кормового продукту.

Ціль підготовки - зменшити витрати на теплову обробку, звіль-нити сировину від домішок, що погіршують якість продукції; найраці-ональніше використовувати сировину з урахуванням особливостей їївластивостей і складу.

До підготовчих операцій відносять оброблення конфіскованихтуш, сортування (якщо сировина надходить не розсортованою), здріб-нювання і промивання, попереднє зневоднювання сировини варінням,якщо це допускається властивостями сировини (наприклад кров, фіб-рин, шлам).

Збір, доставку сировини і підготовку її до теплової обробки не-обхідно робити в можливо короткий термін, тому що затримка сиро-вини призводить до швидкого загнивання білкової частини і росту ки-слотного числа жиру.

Доставка сировини пов'язана зі значними труднощями, на пере-робку надходять частини різних розмірів (від окремих органів до ці-лих туш), не однакові за механічними властивостями (м'які, тверді).Ускладнює доставку також небезпека поширення інфекції.

Труднощі транспортування сировини виникають вже в цехах-постачальниках (первинної переробки, кишковому, субпродуктовому),тому що сировина повинна бути зібрана з різних місць. До того ж,збираючи сировину, доцільно не змішувати жировмісну з нежировмі-сною, інакше надалі виникає необхідність у важкій і трудомісткійоперації - її сортуванням, що пов'язано з небезпекою зараження робі-тників. Для транспортування усередині цехів-постачальників застосо-вують візки або перекидні підвісні ковші.

Застосовують насоси для транспортування сировини по закри-тих трубах на значну відстань як по горизонталі, так і по вертикалі.

Для твердої сировини використовують систему шнекових транспорте-

Засоби транспортування, що рухаються на зворотному шляху,повинні піддаватися стерилізації гострою парою в камерах-стерилізаторах, стаціонарні необхідно промивати і стерилізувати післязакінчення роботи.

З туш тварин, що полягли від захворювань і не становлять не-безпеки для робітників, а також з туш-випоротків спочатку знімаютьшкіру. При необхідності її дезінфікують під наглядом працівника вет-служби і направляють на консервування.

Від туш великої рогатої худоби відокремлюють голову. Тушірозкривають і відокремлюють внутрішні органи, які переробляютьразом з м'якою сировиною. Після цього туші великої рогатої худобирозрубують на чверті, свинячі - на половини і переробляють з твер-дою сировиною, туші дрібної рогатої худоби і випоротки не розрубу-ють.

Якщо в цех надходить змішана сировина, її вручну сортують нажировмісну і нежировмісну. Сортування незмішаної сировини зво-диться до розміщення транспортних засобів із сировиною. Шлам,кров, фібрин, знежирену кісту направляють у виробництво, не змішу-ючи з іншими різновидами сировини.

Ціль здрібнювання сировини - скоротити тривалість тепловоїобробки і зменшити витрати пари. Подрібнюють тільки такі частинитуш і органи, розміри яких великі. Ціль промивання - видалити кани-ги, вміст кишок, випадкові забруднення, що погіршують запах кормо-вої муки і колір жиру. Сировину в дрібних шматках не промивають,тому що можливі її втрати з водою через отвори в промивному бара-бані.

Подрібнюють і промивають сировину на різально-мийній ма-шині. Робоча частина машини складається з механізмудля різання імийного барабана. Механізм для різання утворюється двома наборамидискових ножів, що змонтовані на валах, які обертаються назустрічодин одному з різною швидкістю. Ножі мають серпоподібні зуби, ірозташовані так, що леза ножа одного валу мало заходять за леза ін-шого. При обертанні ножі захоплюють і ріжуть сировину на шматки.Для кращого просування сировини в зону здрібнювання подається во-да. Сировина, що захоплюється водою, потім попадає через похилийжолоб у перфорований мийний барабан. Барабан установлено похилонад коритом для приймання промивної води, що надходить через пер-форовану трубу усередині барабана. Промивну воду пропускають че-рез жироловку для відокремлення часток жиру. Температура води, якуподають в машину, 15 - 18° С. Для видалення води, захоплюваноїпромитою сировиною, рекомендується послідовно установити два ба-рабани - один для промивання, другий для стікання води. Завдякицьому зменшується витрата пари, скорочується тривалість тепловоїобробки і підвищується коефіцієнт використання котлів з обігрівомглухою парою.

Кісти і частини туш, що містять кістки, подрібнюють на дроба-рці (молотковій). Однак краще барабанна дробарка і силовий подріб-нювач, здрібнюючий механізм яких призначений для частин туш, щомістять кістки і м'які тканини.