27.3. Системи обробітку ґрунту

Система обробітку ґрунту — це сукупність науково обґрунто-ваних прийомів обробітку ґрунту під культури в сівозміні. Прицьому враховують ґрунтовокліматичні умови місцевості, забур'я-неність полів та біологічні особливості вирощуваних культур.

За часом виконання робіт розрізняють зяблевий, передпо-сівний та післяпосівний обробітки ґрунту. Зяблевий — це основ-ний обробіток ґрунту в літньо-осінній період під сівбу або садіннясільськогосподарських культур в наступному році. Передпосів-ний обробіток ґрунту проводять перед сівбою або садінням сіль-ськогосподарських культур. Післяпосівний обробіток ґрунту здій-снюють після сівби або садіння сільськогосподарських культур.

27.3.1. Зяблевий обробіток ґрунту

Зяблевий обробіток поліпшує агрофізичні властивості ґрунту,сприяє нагромадженню в ньому вологи та елементів мінераль-ного живлення, знищенню бур'янів, шкідників та збудників хво-роб культурних рослин. Осінній обробіток має також великеорганізаційно-господарське значення, оскільки зменшує напру-женість весняно-польових робіт, дає змогу своєчасно і високоя-кісно провести сівбу ярих культур.

Найефективнішим є ранній зяблевий обробіток, що включаєлущення стерні та наступну оранку.

Якщо після збирання врожаю зернових культур поле не вио-ране, то на поверхні ґрунту залишається насіння бур'янів, яке внаступному році буде джерелом забур'яненості посівів. Одно-часно на полі залишаються післяжнивні бур'яни, які дозріваютьі поповнюють запаси насіння бур'янів у верхньому шарі ґрунту.У багаторічних коренепаросткових бур'янів після скошування зер-нових у корінні накопичуються про запас поживні речовини, томуці бур'яни також збільшуватимуть забур'яненість посівів. Крімтого, без обробітку ґрунту на полі створюються більш сприятливіумови для перезимівлі шкідливих комах, зменшуються ґрунтовізапаси вологи та поживних речовин.

Зяблевий обробіток поля після стерньових попередників (пше-ниці, жита, ячменю, вівса та ін.) найчастіше складається з лущен-ня стерні та наступної зяблевої оранки. Лущення слід проводитиодночасно із збиранням врожаю або відразу після цього. Ґрунтпри цьому добре розпушується, не пересихає, у ньому швидшепроростає насіння бур'янів, підвищується якість оранки. Глибинаі спосіб лущення залежать від забур'яненості поля, щільностіґрунту, ерозійних процесів тощо.

На полях, забур'янених переважно однорічними бур'янами,лущення проводять дисковими знаряддями на глибину 6-8 см.Запирієні ділянки лущать дисковими знаряддями у двох напря-мах на глибину залягання кореневищ (12-14 см), а після появи«шилець» глибоко орють плугами з передплужниками або ярус-ними плугами. На полях, забур'янених осотом та іншими коре-непаростковими бур'янами, застосовують систему поліпшеногоабо пошарового зяблевого обробітку, яка включає післяжнивнедискування на глибину 6-8 см та повторне лущення лемішнимилущильниками або плоскорізними знаряддями на глибину 12-14см. Зяблеву оранку проводять у вересні або на початку жовтня.

Глибину оранки встановлюють з урахуванням особливостейкультури і ґрунту. На чорноземах, темно-сірих і сірих лісових ґрун-тах під ярі просапні культури орють на глибину 28-30 см, підколосові та інші — на глибину 20-22, а на дерново-підзолистих ісолонцюватих ґрунтах — на глибину орного шару.

У районах достатнього зволоження для боротьби з бур'яна-ми застосовують напівпаровий зяблевий обробіток ґрунту. Вінскладається з лущення, ранньої зяблевої оранки з боронуван-ням та поверхневого обробітку (дві чи три культивації з борону-ванням) у міру ущільнення ґрунту і проростання бур'янів. Якщоґрунт дуже ущільнюється чи запливає, його пізно восени оброб-ляють полицевими лущильниками або плоскорізними культива-торами на глибину 16-20 см.

Зяблевий обробіток ґрунту після просапних культур має певніособливості. Оскільки на посівах просапних культур проводятьборонування, культивування, підгортають рослини та вносятьвисокі дози добрив, ґрунт глибоко обробляють. Істотно відрізня-ється зяблевий обробіток на важких і легких ґрунтах.

На легких ґрунтах, наприклад після картоплі, достатньо тогообробітку ґрунту, який проводився при додатковому підбираннібульб (культивація, мілке переорювання). На важких ґрунтах тапри високій забур'яненості полів обов'язково треба провестиглибоку оранку. Після збирання кукурудзи та соняшнику необхід-не попереднє лущення поля для кращого загортання рослиннихрешток під час оранки.

В умовах прояву вітрової та водної ерозії обробіток ґрунту пови-нен мати ґрунтозахисний характер. Для цього здійснюють безпо-лицевий та контурний зяблевий обробіток ґрунту. Залишки стерні наповерхні поля, оранка впоперек схилу значно зменшують втратиґрунту від здування і змиву, сприяють кращому використанню опадів.

27.3.2. Передпосівний обробіток ґрунту під ярі культури

Система передпосівного обробітку ґрунту — це сукупністьприйомів, які виконують у певній послідовності для підготовкиґрунту до сівби сільськогосподарських культур. Передпосівнийобробіток сприяє збереженню вологи в ґрунті, створює сприят-ливі умови для рівномірного заробляння насіння на потрібну гли-бину, його проростання і