28.1. Агротехнічні вимоги до якості насіння

Сівба високоякісним насінням районованих сортів — один зосновних агротехнічних заходів, спрямованих на вирощуваннявисоких урожаїв сільськогосподарських культур.

Якість посівного матеріалу має певні сортові та посівні озна-ки. Сортові ознаки, що характеризують сортову чистоту насіння,визначають у полі на насінних ділянках під час апробації. За да-ними апробації насіння на сортову чистоту його поділяють на трикатегорії. Сортова чистота насіння першої категорії має стано-вити не менш як 99,5%, другої — 98, третьої — 95%.

Показниками якості посівного матеріалу є чистота, схожість,посівна придатність, енергія проростання, маса 1000 зерен, на-тура та вологість зерна, його вирівняність, зараженість шкідни-ками.

Відповідно до державного стандарту розрізняють певні кла-си насіння. Якщо насіння відповідає вимогам стандарту, його на-зивають кондиційним. Залежно від посівних якостей насіннязернових, зернобобових та олійних культур, а також бобових ізлакових трав поділяють на три, а насіння цукрових буряків, кор-мових коренеплодів, баштанних та овочевих культур — на двакласи. У табл. 77 наведено дані стандарту на зернові та деякізернобобові культури.

Господарства повинні спочатку висівати насіння І, а потім IIкласу. Висівати некондиційне насіння заборонено. Для насіннихпосівів використовують насіння тільки І класу.

Якість насіння в господарствах контролюють державні насінніінспекції. Для цього від кожної партії насіння щупами відбираютьсередній зразок: для пшениці, вівса, жита, ячменю маса йогостановить 1000 г, для проса — 500, конюшини, люцерни 250 г.Один зразок, призначений для визначення чистоти, енергії про-ростання, схожості і маси 1000 зерен насіння, зсипають у міше-чок, другий зразок для визначення вологості і зараженості на-сіння — у пляшку, яку щільно закривають. Для визначення

Таблиця 77

Державний стандарт та посівні якості насіння зернових ізернобобових культур (ДСТУ 2240-93)

Культура

Репро-дукціїнасіння

Вміст насіння

Схо-жість, %

основноїкульту-ри, %

інших видів, шт/кг

культур-них

бур'янів

Пшеницям'яка

РН1-3

8,0

20

20

92,0

Пшеницятверда

РН1-3

98,0

20

20

87,0

Жито

РН1-3

98,0