28.3. Підготовка насіння до сівби

магниевый скраб beletage

Підготовка насіння до сівби залежно від його стану та культу-ри включає такі основні способи: очищення, сортування, каліб-рування, протруювання, повітря-теплове обігрівання тощо.

Очищення і сортування насіння. Насіння очищають і сорту-ють для того щоб відокремити домішки живого та мертвогосміття, підготувати для сівби найбільш повноцінне і вирівняне зарозмірами та масою насіння. Спосіб очищення зерна залежитьвід ступеня його засміченості, виду насіння бур'янів та наявностізернових домішок. У господарствах для цього застосовують зер-ноочисні машини ЗАВ-40, КЗС-80 М, КЗСУ-50, 0ВП-20А, А1-Б32-0 та ін.

При підготовці до сівби насіння кукурудзи, соняшнику, цукро-вих буряків та інших культур крім очищення його калібрують, тоб-то сортують за довжиною, шириною і товщиною. Каліброваненасіння рівномірніше висівається. Якщо, наприклад, сіють пунк-тирним способом, то в рядку висівається певна кількість насіння,що зменшує подальші затрати праці та витрати коштів на дог-ляд за посівом. У дослідах Верхнятської дослідної станції вро-жай коренеплодів цукрових буряків при висіванні насіння діамет-ром 2 мм становив 282 ц/га, 2...3 мм — 320 ц/га, 3... 4 мм —392 ц/га і понад 4 мм — 358 ц/га, тому при сівби цукрових бу-ряків пунктирними сівалками використовують фракції каліброва-ного насіння діаметром 3,5 — 4,5 і 4,5 — 5,5 мм.

Насіння конюшини і люцерни очищають на машині ^СМ-1А.

Протруювання насіння є ефективним способом боротьби збактеріальними хворобами. Розрізняють мокре, напівсухе, сухета термічне знезаражування насіння.

Мокре протруювання насіння більш ефективне проти твер-дої сажки всіх зернових культур (пшениці, жита, ячменю, проса),а також проти твердої та летючої сажки вівса. За 2-3 дні до сівбинасіння змочують розчином формаліну (на одну частину 40%-горозчину препарату беруть 300 частин води) за допомогою уні-версальних машин ПСШ-3 або ПС-10. Потім зерно згортають укупи, накривають брезентом або мішками і залишають на 2 год.За цей час пари формаліну вбивають спори сажки, після чогонасіння розсипають під навісом тонким шаром і просушують. На1 т зерна витрачають 100 л розчину, тобто 1 кг 40%-го розчинуформаліну можна протруїти 30 ц зерна.

Напівсухим способом протруюють тільки плівчасте зерноячменю, вівса, проса. Для цього готують більш концентрованийрозчин: на 1 частину формаліну беруть 80 частин води. Оброб-лене насіння, згорнуте в купи, витримують під брезентом протя-гом 1 год. Потім його висівають без попереднього підсушуван-ня. На 1 т насіння витрачають 30 л розчину.

Для сухого протруювання насіння хлібних злаків, зернобо-бових, буряків, льону, соняшнику та інших культур застосовуютьпрепарати байган, фентуран, ТМТД, вітавакс, байлетон, фунда-зол тощо. Дози їх залежать від виду насіння, наприклад, длязернових доза становить від 1 до 2 кг на 1 т насіння. Кондиційненасіння протруюють сухим способом за 2-3 місяці до сівби намашинах ПС-10, ПСШ-3. Оскільки препарати дуже отруйні, підчас протруювання насіння треба суворо дотримуватися відпові-дної техніки безпеки.

Проти сажки пшениці та ячменю ефективне термічне знеза-ражування: зерно замочують протягом 4 год. у воді, нагрітій до28-32°С. При такій температурі спори гриба сажки швидко про-ростають. Потім, щоб убити пророслі спори сажки, зерно на 7-8 хв. занурюють у воду, нагріту до 52-53°С. Після цього насінняохолоджують у холодній воді та просусушують на повітрі. Засто-совують також одноразове термічне протруювання, за якого на-сіння прогрівають у воді при температурі 45-46°С протягом 4-4,5 год. Для термічної обробки насіння використовують такожспеціальну установку КТС-0,5 та електродну установку, на якійнасіння прогрівають при температурі 45°С протягом 3,5-4 год.залежно від кондиції та сорту. Щоб запобігти пошкодженню на-сіння деяких культур, наприклад кукурудзи дротяниками, передсівбою його обробляють інсектицидами.

Важливим у підготовці насіння до сівби є повітряно-тепловийобігрів на сонці протягом 3-5 год. або активне вентилюванняпідігрітим повітрям до 30-35°С.

Насіння зернобобових культур перед сівбою обробляютьнітрагіном, азотобактерином, тобто препаратами, які містятьбульбочкові або азотфіксуючі бактерії.

Широко застосовують також дражування та інкрустацію на-сіння. При дражуванні насіння, наприклад буряків, моркви, обво-лікають захисно-поживною оболонкою і надають йому кулястоїформи. Інкрустація насіння передбачає покриття його захисни-ми плівками, до складу яких входять ростові речовини, мікродоб-рива та інсектициди.