28.5. Сівалки і агротехнічні вимоги до їх роботи.

магниевый скраб beletage

Якість сівби

Сівба сільськогосподарських культур — це виробничий про-цес, в якому поєднуються способи і строки сівби, глибина загор-тання насіння, норми висіву тощо.

Для висівання насіння різних культур застосовують сівалкирізних конструкцій. Основними робочими органами сівалок євисівні апарати, насіннєпроводи, сошники.

Висівні апарати бувають котушкові, дискові, комірково-дис-кові, метеликові, щиткові, внутрішньореберні та пневматичні.Котушкові висівні апарати застосовують у зернових сівалках длявисівання зернових і овочевих культур та льону. Висівання на-сіння регулюється зміною робочої довжини котушки та швидкі-стю її обертання. Дискові висівні апарати виставляють на сівал-ках, призначених для висівання насіння кукурудзи, соняшнику таінших культур квадратно-гніздовим способом. Висів регулюютьзміною дисків. Комірково-дискові висівні апарати призначені дляточної сівби каліброваного насіння цукрових буряків, кукурудзита інших культур. Норму висіву насіння регулюють, змінюючикількість обертів дисків за допомогою змінних зірочок. Метели-кові висівні апарати застосовують для висівання несипкого на-сіння (цукрових буряків, трав, овочевих та лісових культур). Щітко-вий апарат використовують для висівання насіння трав.

Сошник — робочий орган сівалки, призначений для утво-рення в ґрунті борозенок, укладання в них насіння, загортанняйого ґрунтом. За конструкцією розрізняють сошники анкерні,кілеподібні, полозоподібні, дискові. Анкерні, кіле- та полозо-подібні сошники добре працюють на староорних ґрунтах, ущіль-нюючи дно борозенки і закриваючи насіння спочатку зволоже-ним, а потім сухим ґрунтом. Анкерні сошники встановлюють назернотрав'яних та зернових комбінованих сівалках. Кілеподібнісошники застосовують переважно для висівання дрібного на-сіння при неглибокому загортанні його. Встановлюють їх на тра-в'яні (СЗЛ-3,6, СЛТ-3,6) та бурякові (ССТ-12А) сівалки. Дляодночасного загортання насіння і мінеральних добрив з неве-ликим прошарком ґрунту між ними застосовують комбінованіанкерні, кіле та полозоподібні сошники.

Полозоподібні сошники встановлюють на овочевих та буря-кових сівалках, проте вони погано працюють на ґрунтах недо-статньо вирівняною і обробленою поверхнею. Дискові сошникипрацюють на різних за гранулометричним складом ґрунтах. Підчас роботи вони не забиваються бур'янами і рослинними решт-ками. Їх встановлюють на сівалках СЗ-3,6, СЗУ-3,6, СЗА-3,6,

СУК-24, СЗП-3,6, СЗС-2,1 та інших, а також на овочевих сівал-ках СОН-2,8, СКОН-4,4, СКОСШ-2,8, СЛН-8А. Дискові сошни-ки добре працюють і при сівбі на підвищених швидкостях.

Агротехнічні вимоги до сівалок. Основними з цих вимог є такі:

сіяти в оптимальні для даної культури строки;

ретельно обробляти ґрунт перед сівбою;

використовувати лише відрегульовані сівалки;

при рядковій сівбі добиватися прямолінійного переміщен-ня агрегату на полі, щоб не було огріхів, особливо під час сівбипросапних культур, щоб забезпечити механізацію процесівміжрядного обробітку;

сіяти впоперек напряму оранки, інакше глибина загортан-ня насіння буде нерівномірною;

встановлювати сівалки на однакову норму висіву і глибинузагортання насіння;

дискові сошники мають бути гострими, щоб вони легковрізалися в ґрунт;

висівні апарати повинні висівати насіння на однакову гли-бину, не пошкоджуючи його;

під час сівби стежити за роботою всіх висівних апаратів танасіннєпроводів, своєчасно включати та виключати сівалку і за-сівати поворотні смуги.

Якість сівби, зокрема глибину загортання насіння, оцінюютьза допомогою бура Калентьєва, відбираючи шари ґрунту через1-2 см і визначаючи в кожному відібраному зразку кількість на-сінин.

Густоту посівів і рівномірність висівання насіння визначаютьпісля появи сходів, підраховуючи їх на 1 м2 методом накладаннярамки розміром 1х1 у різних місцях поля. Після появи сходівпідраховують кількість огріхів, визначають прямолінійність рядківта рівномірність ширини міжрядь, розміщення квадратів на по-сівах просапних культур.

Якість сівби залежить від способу переміщення на полі по-сівного апарату. Під час роботи розрізняють прямолінійні і фігурніспособи переміщення сівалок. Останній спосіб не застосовують,оскільки утворюється багато огріхів на поворотах.

В окремих випадках застосовують спеціальні способи сівби,до яких належить підпокривний посів (підсівання).

Контрольні запитання

Агротехнічні вимоги до якості насіння.

Основні показники якості насіння.

Зберігання насіння і підготовка його до сівби.

Способи сівби сільськогосподарських культур та їх оцінка.

Строки сівби ярих та озимих культур.

Норма висіву насіння та глибина загортання насіння.

Сівалки для сівби.

Агротехнічні вимоги до посівних агрегатів. Якість сівби.