29. СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

магниевый скраб beletage

Під системою землеробства розуміють комплекс організа-ційно-економічних, агротехнічних, меліоративних, ґрунтозахиснихзаходів, спрямованих на ефективне використання землі, агро-кліматичних ресурсів, біологічного потенціалу рослин, на підви-щення родючості ґрунту для отримання високих стійких урожаївсільськогосподарських культур.

Система землеробства є важливою складовою частиною сис-теми ведення господарства, характеризується формою викори-стання землі та способами підвищення ефективної родючостіґрунту. У різних системах землеробства форма використанняземлі виражається у співвідношенні земельних угідь, структуріпосівних площ, а спосіб підвищення ефективної родючості ґрун-ту — в комплексі агротехнічних та меліоративних заходів залеж-но від особливостей вирощування культур. Основними ознака-ми системи землеробства є співвідношення земельних угідь,структура посівних площ і способи підвищення ефективної ро-дючості ґрунту. За цими ознаками визначається інтенсивність тараціональність системи землеробства.

Основні ланки системи землеробства такі:

Організація території господарства і розробка раціональ-ної структури посівних площ відповідно до його спеціалізації і при-родно-економічних умов.

Впровадження та освоєння науково обґрунтованих сівозмін.

Впровадження системи правильного обробітку ґрунту.

Раціональне використання добрив.

Застосування системи заходів боротьби з бур'янами, шкід-никами і хворобами сільськогосподарських культур.

Впровадження нових високопродуктивних сортів і гібридів.

Здійснення меліоративних заходів (зрошення, осушення,гіпсування, насадження полезахисних смуг тощо).

Захист ґрунту від водної і вітрової ерозії та ліквідація їїнаслідків з використанням меліоративних та інших заходів.

Система землеробства передбачає також впровадження ком-плексної механізації та автоматизації виробничих процесів, до-сягнень науки і передового досвіду.

Усі ці складові елементи системи землеробства тісно пов'я-зані між собою. Наприклад, значна зміна співвідношення площпід культурами викликає зміни основних способів підвищенняродючості ґрунту. Заходи підвищення родючості ґрунту та вро-жайності сільськогосподарських культур завжди взаємопов'язані,проте в різних зонах значення їх неоднакове. Так, у посушливихумовах основними з них є накопичення і збереження вологи вґрунті, на ґрунтах Полісся — внесення добрив, на перезволоже-них ґрунтах — осушування.