29.4. Системи землеробства на зрошуваних землях

Особливості зрошуваного землеробства. В умовах недо-статнього зволоження, але з високим біокліматичним потенціа-лом, зрошення — важлива складова частина системи землероб-ства. Зрошення дає змогу усунути лімітуючу дію вологи, створитидля посівів оптимальний водний режим. До завдань зрошувано-го землеробства відносять: раціональне використання кліматич-них ресурсів і зрошувальної води, запобігання повторному засо-ленню і заболочуванню ґрунтів; підбір відповідних для умовзрошення сільськогосподарських культур; поєднання усіх ланоксистеми землеробства із способами та режимом зрошення; зас-тосування сучасних технологій вирощування сільськогосподарсь-ких культур для одержання стійких урожаїв з високою якістю.

На зрошуваних землях України вирощують овочеві та кормовікультури, особливо люцерну та кукурудзу, картоплю та цукровібуряки, як такі, що найчутливіші до зрошення. Крім того, зрошу-вані землі значною мірою відводять під озиму пшеницю. Поряд звеликими зрошувальними системами в цих районах застосову-ють зрошення на місцевому стоку невеликих ділянок, що вико-ристовуються переважно під овочеві культури, картоплю та куль-турні пасовища. Вони становлять частину системи землеробства,прийнятої на основних масивах сільськогосподарських угідь, вкожному господарстві або сільськогосподарському об'єднанні.

Загальні системи зрошення, поливу кожної культури, що здій-снюються відповідно до їх потреб, становлять режим зрошення.Кількість води, що витрачається на зрошення кожної культури завесь період вегетації, називають зрошуваною нормою.

Сукупність режимів зрошення всіх культур сівозміни — це си-стема зрошення.

При розробці системи зрошення враховують наявність зро-шуваної води. При її обмеженості насамперед забезпечують по-треби найбільш цінних культур. Необхідно також враховуватистроки проведення поливів кожної культури сівозміни. Системузрошення уточнюють, враховуючи стан культур сівозміни, погод-них, ґрунтових та інших вод.

Системи землеробства на зрошуваних землях Степу. Най-важливішим завданням системи землеробства в умовах Степу єпідвищення родючості зрошуваних земель, запобігання вторинно-го засолення, заболочування, ерозії і збіднення на органічні речо-вини.

Система землеробства на зрошуваних землях включає раці-ональні сівозміни, режим зрошення, систему обробітку ґрунту тазастосування добрив, заходи щодо запобігання вторинного за-солення, заболочування, ерозії ґрунту, забур'яненості посівів таураження їх шкідниками і хворобами.

Особливостями сівозмін на зрошуваних землях України євідсутність чистих парів, широке застосування проміжних куль-тур та ін. Примірними схемами польових сівозмін у зоні зрошен-ня можуть бути: 1,2 — люцерна; 3 — озима пшениця + пожнивнакультура; 4 — кормові буряки; 5 — соя; 6, 7 — кукурудза на си-лос; 9 — озима пшениця + літній посів люцерни.

У кормових сівозмінах всю площу займають кормові культу-ри, наприклад: 1 — 3 — люцерна; 4 — сумішки озимих і одно-річних трав + поукісна кукурудза на силос; 5 — кукурудза на си-лос; 6 — однорічні трави з підсівом люцерни.

Особливості системи обробітку ґрунту. Неможливо механіч-но переносити на зрошувані землі способи обробітку ґрунту, щозастосовуються в багарних умовах. Зрошення дещо змінює завдан-ня обробітку ґрунту, знижує його значення в накопиченні вологи,але сприяє в підтримуванні ґрунту в розпушеному стані в зв'язку зущільнюючою дією поливної води, а також у боротьбі з ерозією ібур'янами. Виникає потреба в застосуванні малування полів. Важ-ливою особливістю є поєднання прийомів обробітку ґрунту з режи-мом зрошення, що забезпечує сприятливі умови для рослин.

На зрошуваних землях для основного обробітку застосовуютьзяблеву оранку з попереднім лущенням стерні. Глибина оранкистановить від 20-22 до 30-32 см. Найбільш глибоку оранку засто-совують під цукрові буряки, кукурудзу та зернові з підсівом лю-церни. Під озиму пшеницю після люцерни орють на глибину 25-27 см з попереднім дискуванням, а після інших попередників —на глибину 20-22 см. Глибина оранки залежить від осінньої во-логозарядки. Якщо її виконують перед обробітком, то достатньоорати на глибину 20-22 см.

Передпосівний обробіток складається з боронування та 1-2культивацій. За умов переущільнення ґрунту виникає потреба вглибокому обробітку, переважно безвідвальними знаряддями.

На полях, зайнятих люцерною, після кожного укосу проводятьборонування або щілювання, що сприяє кращому проникненнюполивної води в ґрунт. Добрива використовують насамперед упоєднанні із зрошенням.

Контрольні запитання

Поняття про систему землеробства.

Основні ланки системи землеробства. Розвиток систем земле-робства.

Класифікація систем землеробства.

Сучасні інтенсивні системи землеробства.

Особливості систем землеробства у різних ґрунтово-кліматичнихзонах України.