29.4. Системи землеробства на зрошуваних землях

магниевый скраб beletage

Особливості зрошуваного землеробства. В умовах недо-статнього зволоження, але з високим біокліматичним потенціа-лом, зрошення — важлива складова частина системи землероб-ства. Зрошення дає змогу усунути лімітуючу дію вологи, створитидля посівів оптимальний водний режим. До завдань зрошувано-го землеробства відносять: раціональне використання кліматич-них ресурсів і зрошувальної води, запобігання повторному засо-ленню і заболочуванню ґрунтів; підбір відповідних для умовзрошення сільськогосподарських культур; поєднання усіх ланоксистеми землеробства із способами та режимом зрошення; зас-тосування сучасних технологій вирощування сільськогосподарсь-ких культур для одержання стійких урожаїв з високою якістю.

На зрошуваних землях України вирощують овочеві та кормовікультури, особливо люцерну та кукурудзу, картоплю та цукровібуряки, як такі, що найчутливіші до зрошення. Крім того, зрошу-вані землі значною мірою відводять під озиму пшеницю. Поряд звеликими зрошувальними системами в цих районах застосову-ють зрошення на місцевому стоку невеликих ділянок, що вико-ристовуються переважно під овочеві культури, картоплю та куль-турні пасовища. Вони становлять частину системи землеробства,прийнятої на основних масивах сільськогосподарських угідь, вкожному господарстві або сільськогосподарському об'єднанні.

Загальні системи зрошення, поливу кожної культури, що здій-снюються відповідно до їх потреб, становлять режим зрошення.Кількість води, що витрачається на зрошення кожної культури завесь період вегетації, називають зрошуваною нормою.

Сукупність режимів зрошення всіх культур сівозміни — це си-стема зрошення.

При розробці системи зрошення враховують наявність зро-шуваної води. При її обмеженості насамперед забезпечують по-треби найбільш цінних культур. Необхідно також враховуватистроки проведення поливів кожної культури сівозміни. Системузрошення уточнюють, враховуючи стан культур сівозміни, погод-них, ґрунтових та інших вод.

Системи землеробства на зрошуваних землях Степу. Най-важливішим завданням системи землеробства в умовах Степу єпідвищення родючості зрошуваних земель, запобігання вторинно-го засолення, заболочування, ерозії і збіднення на органічні речо-вини.

Система землеробства на зрошуваних землях включає раці-ональні сівозміни, режим зрошення, систему обробітку ґрунту тазастосування добрив, заходи щодо запобігання вторинного за-солення, заболочування, ерозії ґрунту, забур'яненості посівів таураження їх шкідниками і хворобами.

Особливостями сівозмін на зрошуваних землях України євідсутність чистих парів, широке застосування проміжних куль-тур та ін. Примірними схемами польових сівозмін у зоні зрошен-ня можуть бути: 1,2 — люцерна; 3 — озима пшениця + пожнивнакультура; 4 — кормові буряки; 5 — соя; 6, 7 — кукурудза на си-лос; 9 — озима пшениця + літній посів люцерни.

У кормових сівозмінах всю площу займають кормові культу-ри, наприклад: 1 — 3 — люцерна; 4 — сумішки озимих і одно-річних трав + поукісна кукурудза на силос; 5 — кукурудза на си-лос; 6 — однорічні трави з підсівом люцерни.

Особливості системи обробітку ґрунту. Неможливо механіч-но переносити на зрошувані землі способи обробітку ґрунту, щозастосовуються в багарних умовах. Зрошення дещо змінює завдан-ня обробітку ґрунту, знижує його значення в накопиченні вологи,але сприяє в підтримуванні ґрунту в розпушеному стані в зв'язку зущільнюючою дією поливної води, а також у боротьбі з ерозією ібур'янами. Виникає потреба в застосуванні малування полів. Важ-ливою особливістю є поєднання прийомів обробітку ґрунту з режи-мом зрошення, що забезпечує сприятливі умови для рослин.

На зрошуваних землях для основного обробітку застосовуютьзяблеву оранку з попереднім лущенням стерні. Глибина оранкистановить від 20-22 до 30-32 см. Найбільш глибоку оранку засто-совують під цукрові буряки, кукурудзу та зернові з підсівом лю-церни. Під озиму пшеницю після люцерни орють на глибину 25-27 см з попереднім дискуванням, а після інших попередників —на глибину 20-22 см. Глибина оранки залежить від осінньої во-логозарядки. Якщо її виконують перед обробітком, то достатньоорати на глибину 20-22 см.

Передпосівний обробіток складається з боронування та 1-2культивацій. За умов переущільнення ґрунту виникає потреба вглибокому обробітку, переважно безвідвальними знаряддями.

На полях, зайнятих люцерною, після кожного укосу проводятьборонування або щілювання, що сприяє кращому проникненнюполивної води в ґрунт. Добрива використовують насамперед упоєднанні із зрошенням.

Контрольні запитання

Поняття про систему землеробства.

Основні ланки системи землеробства. Розвиток систем земле-робства.

Класифікація систем землеробства.

Сучасні інтенсивні системи землеробства.

Особливості систем землеробства у різних ґрунтово-кліматичнихзонах України.

Системи землеробства на зрошуваних землях.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Атлас почв Украинской ССР — К.: Урожай, 1979. — 159 с.

Гудзь В.П. Тлумачний словник з загального землеробства. —К.: Аграрна наука, 2004. — 220 с.

Гудзь В.П., Примак І.Д., Будьоний Ю.В. Землеробство.Підручник. — К.: Урожай, 1996. — 384 с.

Гудзь В.П., Примак І.Д., Рошко В.Г. та ін. Раціональні сіво-зміни в сучасному землеробстві. — Б.Церква, 2003. — 384 с.

Гудзь В.П., Примак І.Д., Рошко В.Г. та ін. Механічний обро-біток ґрунту в землеробстві. — Б.Церква, 2002. — 320 с.

Городній М.М., Лісовал А.П., Бикін А.В. та ін. Агрохімічнийаналіз. — К.: Арістей, 2005. — 468 с.

Ґрунтознавство з основами геології: Навч. посібник / Ігна-тенко О.Ф., Кап штик М.В., Петренко Л.Р, Вітвицький С.В. — К.:Оранта, 2005. — 648 с.

Гнатенко О.Ф., КапштикМ.В., ПетренкоЛ.Р., Вітвицький С.В.Практикум з ґрунтознавства: Навч. посібник / за редакцією про-фесора О.Ф. Гнатенка. — К., 2002. 230 с.

Копитко П.Г. Удобрення плодових і ягідних культур. — К.:Вища школа, 2001. — 206 с.

Крикунов В.Г. Ґрунти і їх родючість. Підручник. — К.: Вищашкола, 1993. — 287 с.

Лісовал А.П., Давиденко У.М., Мойсеенко Б.М. Агрохімія.Лабораторний практикум. — К.: Вища школа, 1994. — 335 с.

Лісовал А.П. Методи агрохімічних досліджень. — К.: Ви-дав. центр НАУ, 2001. — 247.

Лісовал А.П., Макаренко В.М., Кравченко С.М. Системазастосування добрив. — К.: Вища школа, 2002. — 317с.

Назаренко 1.1., Польчина С.М., Нікорич В.А. Ґрунтознав-ство: Підручник. — Чернівці, 2003. — 400 с.

Полупан М.І., Соловей В.Б., Кисіль В.І., Величко В.А. Виз-начник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів Украї-ни: Навчальний посібник. — К.: Урожай, 2002. — 315 с.

Полевой определитель почв / под ред. Н.И. Полупана иБ.С. Носко. — К.: Урожай, 1979. — 159 с.

Родючість ґрунтів: моніторинг та управління / за ред.В.В. Медвєдєва. — К.:. Урожай, 1992. — 248 с.

Чорний І.Б. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. —К.: Вища школа, 1995. — 216 с.

ЗМІСТ

Вступ  3

Контрольні запитання          10

Походження, склад і властивості ґрунтів    11

Гранулометричний склад ґрунтів    11

Мінералогічний склад ґрунтів          16

Ґрунтотворні породи            17

Суть ґрунтотворного процесу          21

Морфологічні ознаки ґрунту 23

Органічна частина ґрунту    27

Вбирна здатність і реакція ґрунту    32

Контрольні запитання          43

Водні властивості і водний режим ґрунту  44

Повітряні властивості і повітряний режим ґрунтів            49

Теплові властивості і тепловий режим ґрунтів      51

Контрольні запитання          54

Родючість ґрунтів       56

Контрольні запитання          59

Основні генетичні типи ґрунтів України    60

Фактори і умови ґрунтоутворення  60

Основні закономірності розміщення ґрунтів           60

Класифікація і систематика ґрунтів  62

Номенклатура ґрунтів           65

Ґрунтово-географічне і агроґрунтове районування України         66

Контрольні запитання          67

Ґрунти українського Полісся і їх використання        68

Контрольні запитання          76

Сірі лісові і опідзолені ґрунти Лісостепу і їх використання            77

Контрольні запитання          82

Чорноземні ґрунти Лісостепуі СтепуУкраїни таїхвикористання... 83

Контрольні запитання          92

Ґрунти сухого Степу і їх використання        93

Контрольні запитання          96

Засолені ґрунти і солоді        97

Контрольні запитання          104

Ґрунти карпатськоїбуроземно-лісовоїобласті          105

Ґрунти гірського Криму        107

Земельні ресурси України. Охорона ґрунтів           111

Земельні ресурси України і основи земельного законодавства111

Агротехнічні, лісомеліоративні і гідротехнічні протиерозійні

заходи             114

Контрольні запитання          115

Використання матеріалів ґрунтовихдосліджень     116

Ґрунтові карти, картограми і їх призначення. Ґрунтовий

нарис  116

Агровиробниче групування ґрунтів            117

Контрольні запитання          118

Земельний кадастр     119

Економічна оцінка земель     124

Застосування матеріалів бонітування ґрунтів і якісної оцінкиземель у сільськогосподарському виробництві 125

Склад і живлення рослин     127

Роль макро- і мікроелементів           127

Винос поживних речовин культурами       132

Баланс поживних речовин   135

Рослинна діагностика           136

401

14.5. Живлення рослин        139

Контрольні запитання          140

Агрохімічні властивості ґрунтів       141

Вміст елементів живлення у ґрунті і їх значення    141

Агрохімічні властивості ґрунтів       143

Заходи для зменшення втрат поживних речовин і підвищення

родючості ґрунтів      148

Контрольні запитання          148

Застосування добрив            149

Контрольні запитання          153

Хімічна меліорація ґрунтів    154

Вапнування ґрунтів   154

Гіпсування ґрунтів    157

Контрольні запитання          159

Мінеральні добрива  160

Азотні добрива          161

Рідкі азотні добрива   165

Інгібітори нітрифікації           168

Фосфорні добрива     169

Калійні добрива         173

Комплексні добрива             175

18.6.1. Застосування комплексних добрив 176

18.5. Рідкі комплексні добрива         178

Контрольні запитання          180

Органічні добрива     181

Гній     181

Пташиний послід      191

Торф    192

Компости       193

Сапропель      196

Зелене добриво         198

Контрольні запитання          199

Значення мікроелементів і мікродобрив      200

20.1. Мікродобрива   203

Контрольні запитання          206

Склади для зберігання добрив         207

Система застосування добрив          211

Система удобрення у сівозмінах      214

Удобрення овочевих культур           217

Удобрення плодових і ягідних культур       218

Удобрення сінокосів і пасовищ        220

Система удобрення в умовах зрошення      221

План застосування добрив   223

Програмування врожаю       224

Контрольні запитання          225

Організація і економіка застосування добрив         226

Організація агрохімічного забезпечення і обслуговування ... 226

Державний технологічний центр охорони родючості

ґрунтів             227

Державний обласний проектно-технологічний центр охорониродючості ґрунтів і якості продукції   228

Агрохімічне дослідження ґрунтів     229

Агрохімічні картограми         230

Моніторинг ґрунтів   230

Агрохімічний паспорт           231

Проектно-кошториснадокументація            231

Контроль якості засобів хімізації      232

Агрохімічне обслуговування            233

Формування «Сільгоспхімія»            234

Пункти хімізації          235

Економіка застосування добрив       238

Контрольні запитання          239

Умови життя сільськогосподарських рослин і способи їхрегулювання в землеробстві 240

Світло 244

Вода    247

Повітря           257

Теплота          263

Контрольні запитання          267

Бур'яни і заходи боротьби з ними. Шкода від бур'янів      268

Біологічні особливості бур'янів        270

Класифікація бур'янів            271

Заходи боротьби з бур'янами           277

Контрольні запитання          290

Сівозміни в землеробстві України   291

Наукові основи сівозмін        292

Класифікація сівозмін            297

Проектування, впровадження і освоєння сівозмін 300

Оцінка попередників основних сільськогосподарськихкультур    304

Проміжні культури в сівозміні          308

Орієнтовні схеми сівозмін для різних ґрунтово-кліматичних зон і

різних форм господарювання           308

Контрольні запитання          310

Обробіток ґрунту       316

Технологічні процеси механічного обробітку ґрунту         316

Заходи і способи обробітку ґрунту   320

Системи обробітку ґрунту    339

Зяблевий обробіток ґрунту   340

Передпосівний обробіток ґрунту під ярі культури 342

Обробіток ґрунту під озимі культури           346

Обробіток ґрунту після зернових колосових культур         349

Контрольні запитання          353

Підготовка насіння і сівба сільськогосподарських культур .... 361

Агротехнічні вимоги до якості насіння        361

Зберігання насіння    366

Підготовка насіння до сівби 367

Сівба сільськогосподарських культур          369

Сівалки і агротехнічні вимоги до їх роботи. Якість сівби  375

Контрольні запитання          378

29. Системи землеробства   379

Розвиток систем землеробства        380

Сучасні інтенсивні системи землеробства  383

Системи землеробства в різних ґрунтово-кліматичних зонахУкраїни     386

Системи землеробства на зрошуваних землях       395

Контрольні запитання          397

Список рекомендованої літератури 398