НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

В. П. Гудзь, А. П. Лісовал,В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак

ЗЕМЛЕРОБСТВОЗ ОСНОВАМИҐРУНТОЗНАВСТВАІ АГРОХІМІЇ

Друге видання, перероблене та доповнене

Підручник

Керівник видавничих проектів - БА.СладкевичДрукується в авторській редакціїДизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 18.06.2007. Формат 60x84 1/16.Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.Умовн. друк. арк. 25,5.

Видавництво "Центр учбової літератури"вул. Електриків, 23м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-638-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

[1]         За умови, що часточок розміром 1-0,25 мм понад 50%,

[2]         За умови, що часточок розміром 1-0,25 мм менш як 50%.