3.1. Фактори і умови ґрунтоутворення

магниевый скраб beletage

Засновник генетичного ґрунтознавства В. В. Докучаєв поклавпочаток вченню про фактори ґрунтоутворення. Він уперше встано-вив, що ґрунт як природне тіло формується в результаті тісної взає-модії таких факторів: клімату, рослинності, ґрунтотворних порід,рельєфу місцевості і віку країни (часу). Сукупна дія цих факторів уконкретних природних умовах — це комбінації екологічних умов длярозвитку процесів ґрунтоутворення та утворення ґрунтів.

Наявність різних ґрунтів у природі — це результат тривалогоприродного розвитку основних процесів ґрунтоутворення: підзо-листого, дернового (гумусово-акумулятивного), болотного (гідро-морфного), солонцевого (галогенного), ферралітного та ін. Різно-манітність ґрунтів пояснюється тим, що інтенсивність розвиткупроцесів ґрунтоутворення та їх комбінацій залежить від розвиткуу часі факторів ґрунтоутворення за певних природних умов. Про-цеси ґрунтоутворення розвиваються одночасно і взаємообумов-лено. Внаслідок процесу ґрунтоутворення в ґрунтах формуютьсярізні генетичні горизонти залежно від природних умов, характе-ру ґрунтотворної породи, типу рослинності, рельєфу і т. д. Різнінапрями розвитку процесу ґрунтоутворення зумовлюють неодна-кову будову профілю для різних типів ґрунтів.