6. ЧОРНОЗЕМНІ ҐРУНТИ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУУКРАЇНИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Чорноземи як тип степового ґрунту поширені в Україні у ме-жах двох зон — Лісостепу і Степу.

Чорноземи утворились внаслідок розвитку дернового ґрун-тотворного процесу. Серед інших ґрунтів вони різко виділяютьсявисокою природною родючістю, властивостями та будовоюґрунтового профілю. Дерновий процес ґрунтоутворення відбував-ся під покривом лучно-степової рослинності. На поверхню та вметрову товщу ґрунту надходила значна кількість органічних реш-ток та зольних речовин. їх розкладання відбувалося за участюмікроорганізмів, мікро- і мезофауни. Наявність карбонату каль-цію у породі та в профілі ґрунту є причиною насичення ГВК об-мінним кальцієм, який сприяє нейтралізації кислих продуктіврозкладання органічних речовин та закріпленню гумусових ре-човин. Отже, гумус у чорноземах майже нерухомий, він закріп-люється на місці свого утворення, тобто розвивається акумуля-тивний процес нагромадження гумусу. В зв'язку з цим виділяютьдві видозміни розвитку дернового процесу: 1) гумусоутворенняна місці (лат. in situ) — процес розкладу рослинних залишків намісці їх відмирання з послідуючим новоутворенням гумусу безйого переміщення по профілю. Таке явище характерне для ґрунтіввододільних територій Степу і частково для південних районівЛісостепу в його східній частині; при нейтральній або слабко-лужній реакції ґрунтового середовища; 2) гумусонагромаджен-ня — процес акумуляції гумусу в поверхневому шарі (горизонті)ґрунту в результаті розкладу рослинних залишків і гумусоутво-рення in situ і деякого його переміщення вниз з поступовим про-сочуванням ним ґрунтової маси. Характерно для лісостеповихґрунтів при нейтральній реакції ґрунтового середовища і розвит-ку потужного гумусового горизонту. При цьому чорноземи набу-вають сприятливих водно-фізичних та фізико-механічних власти-востей. Велике значення для акумуляції гумусу мають контрастнікліматичні умови — чергування теплого і холодного сезонів.

Висока біологічна активність чорноземів, великий запас по-живних речовин зумовлюють їх високу природну родючість.

М. В. Ломоносов у своїй праці «О слоях земних» висловив дум-ку про рослинно-наземне походження чорноземів, тобто що чор-нозем утворився при гнитті рослинних і тваринних решток за пев-ний період часу. В. В. Докучаєв назвав чорнозем «царем» ґрунтів.

Профіль чорнозему простий. Він формується за гумусово-акумулятивним типом розподілу речовин. Верхній гумусовий го-ризонт (Н) має рівномірне темно-сіре забарвлення, у вологомустані майже чорне. Він поступово переходить у темно-сірий збуруватим відтінком горизонт (Нр), де є ледь виражені ознакиґрунтотворної породи. Із глибиною поступово гумусність змен-шується, забарвлення гумусового горизонту стає сірим з жовту-вато-бурим відтінком — це горизонт РН, потім горизонт Рh, анижче знаходиться материнська порода Р.

У профілі чорноземів часто помітні сліди діяльності землериїв(ховрахів, хом'яків, кротів та дощових черв'яків). Ходи хребетнихземлериїв заповнені матеріалом з інших горизонтів і називають-ся «кротовинами». Загальна потужність профілю чорноземів ста-новить від 150 до 200 см. Гумусовий горизонт орних чорноземівмістить від 3 до 8% гумусу, а у верхньому шарі цілинних чорно-земів вміст гумусу може досягати 10-12%.

Чорнозем як тип ґрунту за своїми генетичними особливостя-ми та властивостями поділяється на підтипи. В Україні зустріча-ються такі підтипи чорноземів: у Лісостепу — типовий, вилугова-ний, опід