7. ҐРУНТИ СУХОГО СТЕПУ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

магниевый скраб beletage

Південніше чорноземної зони простягаються сухі степи з ха-рактерними для них каштановими ґрунтами. Вони дістали своюназву завдяки темно-коричневому забарвленню ґрунтів, що на-гадує колір зрілих плодів каштана.

Каштанові ґрунти у зоні сухих степів України представленідвома підтипами: темно-каштановими і каштановими. Перші вцілому переважають у зоні Сухого Степу і займають безстічнірівнини вододілу рік Дніпро — Молочна, північну частину степо-вого Криму, а також понижені приморські плато ПравобережжяДніпра. Власне каштанові ґрунти займають вузьку смугу в При-сивасько-Причорноморській зоні сухого Степу, ЛівобережжяДніпра. На відміну від темно-каштанових ґрунтів вони суцільнихмасивів не утворюють, а залягають разом з каштановими солон-цями. Взагалі явища солонцюватості (наявність серед обміннихкатіонів іонів Nа+) характерні для ґрунтового покриву Сухого Сте-пу. Сформувались каштанові ґрунти під полинно-типчаково-ко-виловою рослинністю. Основна ґрунтотворна порода — лес, хочаневеликі площі каштанових ґрунтів зустрічаються на алювіальнихвідкладах і глинах.

Ґрунтотворний дерновий процес відбувається в Сухому Сте-пу в умовах недостатнього зволоження. Це сприяє нагромаджен-ню в ґрунтовому профілі не тільки карбонатів кальцію та магнію,а й легкорозчинних солей натрію, що спричинює надходженнякатіонів натрію до ГВК.

Рослинний покрив Сухого Степу порівняно з чорноземною зо-ною значно бідніший. Така рослинність з невеликою біомасою над-земної і кореневої частин та малою кількістю опадів не сприяютьнагромадженню гумусу. Так, кількість гумусу, в темно-каштановихґрунтах України становить 2-3,5%, а в каштанових — 1,3-3%. Гу-мусований профіль темно-каштанових ґрунтів має потужність 60-75 см, у супіщаних і легкосуглинкових різновидах — 80-100 см.Аналогічний профіль каштанових ґрунтів становить 40-60 см.

Характерною ознакою каштанових ґрунтів сухого Степу Украї-ни є чітка диференціація профілю за елювіально-ілювіальнимтипом, що пов'язано з солонцюватістю цих ґрунтів.

Будову профілю темно-каштанових солонцюватих ґрунтівподано на рис. 11. Легкорозчинні солі і гіпс залягають на глибині150-250 см. Для темно-каштанових ґрунтів характерне вузькеспіввідношення між обмінним кальцієм і магнієм (2-4 : 1). Реакціяґрунтового розчину нейтральна або слабколужна (рНводний = 6,8...8).

Карбонати закипають на глибині 50-60 см. У зоні поширеннятемно-каштанових ґрунтів значно розвинуте зрошення, що при-звело до підняття підґрунтових вод, вторинного засоленняґрунтів, утворення глибистої структури та інших негативних явищ.

Не(А) — гумусовий горизонт (0-30 см) темно-сірий з каштановим відтінком. порохувато-грудку-ватий, на структурних агрегатах помітна присипкаSiO2 тонкопористий; перехід помітний;

Нрі(В1) — верхній перехідний горизонт (31-45см) темнувато-сірий з буруватим відтінком, груд-кувато-зернисто-горіхуватий, на структурних аг-регатах присипка SiO2 і слабкий глянець; перехідпоступовий;

РИік(В2) — нижній перехідний горизонт (46-80см) бурувато-брудно-палевий з темно-сірими пля-мами і гумусними потьоками, горіхувато-призмо-подібно-грудкувата структура, на агрегатах доб-ре вираженнй глянець, зустрічається білозірка;перехід поступовий;

Не

Нрі

РИік

Рк/s

Рк/в(С) — палевий лес (80-120 см) з темно-бурим відтінком, багато білозірки, щільний, мож-лива присутність легкорозчинних солей.

Рис. 11. Будова профілю темно-каштанового солонцюватого ґрунту

У профілі каштанових ґрунтів (рис. 12) чіткіше виділяютьсягумусовий елювіальний та ілювіальний горизонти. Ознаки солон-цюватості в них виявляються краще. Тому при наявності натрію уГВК (до 2,8 мг-екв/100 г ґрунту) верхній гумусово-елювіальнийгоризонт каштанових ґрунтів може бути розпиленим, безструк-турним, здатним запливати після дощу й ущільнюватись під часвисихання.


 

 

Не

 

 

Нрі

 

 

РИік

 

 

Рк/s

Не(А) — гумусовий слабкоелювійований го-ризонт (0-25 см) коричнево-сірий, пилувато-по-рохувато-груднуватий, пухкий, пористий, перехідпомітний;

Нрі(В1) — верхній перехідний горизонт (26-40 см) каштаново-бурий, гру і кувато-зернисто-горіхуватий, ущільнений; перехід поступовий;

РИік(В2) — нижній перехідний горизонт (41-55 см} темнувато-бурий, горіхувато-призматич-ний, ущільнений, тонкопористий; перехід посту-повий;

Рк/в(С) — лес (56-100 см), зверху темнува-то-палевий з гумусовими потьоками, донизу па-левий, багато пухкої білозірки, наявні легкороз-чинні солі.

Рис. 12. Будова профілю каштанового ґрунту

У зв'язку з непромивним типом водного режиму солі в каш-танових ґрунтах містяться на глибині 80-170 см. Це переважносульфат кальцію (гіпс), хлориди та сульфати натрію.

Родючість темно-каштанових ґрунтів вища, ніж каштанових,проте ці ґрунти в агровиробничому відношенні поступаютьсячорноземам внаслідок недостатнього природного зволоження.Однак потенційно вони багаті на поживні речовини, особливо нарухомі форми калію. Дещо менший у них вміст азоту, йогокількість залежить від вмісту гумусу. Каштанові ґрунти недостат-ньо забезпечені рухомими формами фосфору.

Для підвищення родючості каштанових ґрунтів слід проводи-ти такі заходи, які сприяють збагаченню ґрунту вологою, запобі-гати пиловим бурям. Для цього треба насаджувати лісосмуги,проводити снігозатримання, запроваджувати куліси, застосову-вати систему обробітку ґрунту без обернення скиби. Ефективніна каштанових ґрунтах органічні добрива, а з мінеральних —азотні і фосфорні. Якщо в каштанових ґрунтах є добре вираже-ний ілювіальний горизонт, то його рекомендують зруйнувати,провівши плантажну оранку. При цьому переміщення з нижчихгоризонтів у верхні карбонатів кальцію і частково гіпсу значнополіпшує фізико-хімічні властивості каштанових ґрунтів.

На зрошуваних каштанових ґрунтах урожаї всіх сільськогос-подарських культур підвищуються в 1,5-3 рази, але для збере-ження родючості цих ґрунтів потрібна висока культура зрошува-ного землеробства.

Контрольні запитання

Де знаходиться зона Сухого Степу?

Які природні умови утворення каштанових ґрунтів?

Яка будова профілю каштанових ґрунтів?

Як використовуються каштанові ґрунти?