9. ҐРУНТИ КАРПАТСЬКОЇ БУРОЗЕМНО-ЛІСОВОЇ ОБЛАСТІ

магниевый скраб beletage

До складу області входять гірські Українські Карпати, Перед-карпатська височина, Закарпатське передгір'я і Притисенськависочина. Кожному з цих районів притаманні свої геологічні ібіокліматичні особливості, проте їх об'єднує специфічний ґрун-тоутворюючий процес — кисле буроземоутворення.

Кислий буроземоутворюючий процес протікає під широколис-тяними (дубово-буково-грабовими) і хвойними (смереково-яли-новими) лісами, сільськогосподарськими культурами, а також підвисокогірними луками (полонинами) в умовах теплого, помірногоі холодного вологого клімату на достатньо дренованих породах.Під сукупною дією цих факторів при промивному типі водногорежиму утворюються буроземи кислі (бурі лісові кислі ґрунти).

Характеризуються вони достатньо глибоким профілем (70-100 см) (рис. 15).

Н0

Н0 — лісова підстилка (0-3 см);

НГ — дернинно-гумусовий горизонт (4-8 см),темно-сірий, зернисто-грудкуватий, переплете-ний корінцями, перехід виражений;

Н — гумусовий горизонт (9-35 см), коричне-вато-бурий або охристо-бурий, грудкуватий, про-низаний корінцями, перехід поступовий;

Нр — верхній перехідний горизонт (36-55 см),світло-бурий, грудкуватий, щільніший за попе-редній, щебенюватий, перехід поступовий;

Ph — нижній перехідний горизонт (56-75 см),оливково-бурий, слабоущільнений, щебенюва-тий, перехід поступовий;

НгІ

ІІІ

Н

Hp

Ph

Р — оливково-палевий дрібнозем на фоні гру-бого скелету, дрібнозернистого пісковика.

P

І

Рис. 15. Будова профілю буроземів кислих

Якщо ґрунтоутворюючі породи мають низьку водопроникність,то формуються різні буроземні оглеєні ґрунти з елювіально-ілю-віальною будовою профілю.

Характерною особливістю всіх буроземних ґрунтів Українсь-ких Карпат є: 1) інтенсивне внутрішньоґрунтове глиноутворення;2) сильна вилуженість ґрунтів по відношенню до вмісту Са, Мд,K, Na, Fe, АІ та інших елементів; 3) висока кислотність; 4) сильнаненасиченість ГВК основами; 5) нагромадження великої кількостіобмінного алюмінію; 6) гуматно-фульватний тип гумусу, якийзв'язаний з півтораоксидами і забарвлює ґрунт в бурі, палеві,сірувато-жовті кольори; 7) відносне збагачення ґрунту рухомимипівтораоксидами; 8) дуже низький вміст рухомого фосфору.Сильна вилуженість і висока кислотність — це ті ознаки, щовідрізняють Карпатські буроземи від буроземів інших областей.

Придатність буроземів кислих для вирощування певних видівсільськогосподарських культур визначається абсолютною висо-тою місцевості над рівнем моря (як правило, це теплий верти-кальний кліматичний пояс — 300-250 м і нижче та помірно теп-лий — 800-300 м над рівнем моря).

Контрольні запитання

За яких природних умов протікає процес буроземоутворення?

Які особливості буроземельних ґрунтів Українських Карпат?

Яка будова профілю буроземів кислих Карпатської буроземно-лісо-вої області?