11.2. Агротехнічні, лісомеліоративні і гідротехнічніпротиерозійні заходи

магниевый скраб beletage

Захист ґрунтів від ерозії передбачає проведення профілактич-них заходів запобігання її розвитку і конкретних заходів щодоліквідації ерозії там, де вона вже розвинута. Тільки після вияв-лення причин і явищ, що сприяють ерозії ґрунтів, проектуваль-ники і практики можуть конкретно здійснювати заходи щодоліквідації усіх наслідків руйнування ґрунтів.

Протиерозійна організація території господарства має перед-бачати створення водозбірних ділянок з метою затримання іпереведення поверхневого стоку талих і дощових вод та погли-нання їх ґрунтом. При цьому землеробство повинно бути ґрун-тозахисним, а агротехніка — протиерозійною.

У комплексі агротехнічних протиерозійних заходів велике зна-чення має безполицевий обробіток ґрунту, що доповнюєтьсяіншими заходами раціональної агротехніки — запровадженняраціональних сівозмін при контурно-стрічковому способі органі-зації території, безполицеве лущення і культивація із залишен-ням стерні на поверхні поля; щілювання ґрунтів на схилах, тера-сування крутих схилів; внесення меліорантів і добрив.

Особливу увагу треба приділяти ґрунтозахисній ролі самихрослин, снігозатриманню та регулюванню сніготанення.

До лісомеліоративних протиерозійних заходів належать такі:насадження полезахисних лісосмуг упоперек схилів для затри-мання поверхневого стоку, а також вітрозахисних лісосмуг, якістворюють на межах полів сівозміни; прияружних та прибалко-вих лісосмуг, створення лісочагарникових насаджень на крутихсхилах, днищах ярів і балок; водозахисних насаджень по бере-гах водойм для їх захисту від замулювання і руйнування берегів;суцільне або плямисте залісення еродованих або ерозійно не-безпечних земель (пісків, виходів гірських порід на поверхню,відвалів гірських виробок тощо).

Гідротехнічні засоби доцільно застосовувати тільки тоді, колиінші заходи запобігти ерозії не в змозі. До них належать спеці-альні споруди для регулювання стоку: водозатримуючі вали уверхів'ях балок і ярів; тераси з широкою основою та канави; донніспоруди по руслу стоку. Для запобігання ерозії треба виположу-вати пониження в ярах і видолинках, створювати водосховищатощо.

Контрольні запитання

Як використовуються земельні ресурси України?

Що таке ерозія ґрунтів?

Які є види ерозії ґрунтів?

Як класифікують еродовані ґрунти?

Які причини ерозії ґрунтів?

Що слід включати в комплекс протиерозійних заходів?