12. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ҐРУНТОВИХДОСЛІДЖЕНЬ

магниевый скраб beletage

12.1. Ґрунтові карти, картограми і їх призначення.

Ґрунтовий нарис

Кінцевим результатом досліджень ґрунтів є ґрунтова карта —документ про інвентаризацію ґрунтів на певній території. Це гра-фічне зображення у певному масштабі ґрунтів окремих територій.Добре складена і науково обґрунтована карта ґрунтів повиннабути зрозумілою і загальнодоступною для кожної зацікавленоїособи. Для карти ґрунтів вироблені відповідні умовні позначен-ня, які пояснюють її зміст. Насамперед на карті зазначено типи,підтипи й різновиди ґрунтів за гранулометричним складом і ха-рактером ґрунтотворних порід. Карту ґрунтів розфарбовують так,щоб окремий ґрунтовий контур мав тільки своє характерне за-барвлення або колір і відрізнявся від інших різновидів ґрунтів.

За картою ґрунтів можна виявити ґрунти з високою і низькоюефективною родючістю, встановити контури орних ґрунтів, щопотребують органічних і мінеральних добрив, проведення хімічноїмеліорації і протиерозійних заходів, дати агрохімічну характери-стику та визначити агровиробниче групування ґрунтів тощо.

До ґрунтової карти додатково складають, як правило, 2-5картограми, причому їх складають у такому самому масштабі, щой ґрунтову карту, і показують на них одну або кілька найбільшвиробничо важливих характеристик ґрунту. На картограмі зазна-чають також властивості ґрунтів, які не були достатньо відобра-жені на карті ґрунтів.

Картограми різних зон і областей неоднакові за змістом.Конкретний набір картограм у кожній області залежить від при-родних і господарських умов. Картограми складають на основівідповідних агрохімічних показників, причому на картограмі відоб-ражується вся ситуація картографічої основи і план внутріш-ньогосподарського землевпорядкування окремого господарства.Картограми відображують зміни властивостей ґрунтів за певнийперіод між турами агрохімічних обстежень, що проводяться разу 5 років.

За призначенням картограми поділяються на загальні, тоб-то такі, що є обов'язковими для всіх зон, і регіональні, що зале-жать від специфіки природних умов господарства і його вироб-ничого напряму. До загальних належать агрохімічні картограми(вміст рухомих форм фосфору і калію), картограми агровироб-ничого групування та бонітування ґрунтів, а до регіональних —картограми еродованості земель та протиерозійних заходів, кис-лотності ґрунтів (рН сольовий), засолення, меліорації солонців,гранулометричного складу, вмісту гумусу тощо. Крім того, доґрунтових карт і пояснюючого тексту картограм додається на-рис «Ґрунти господарства і рекомендації щодо їх використання».В ньому подаються результати аналізів ґрунтів, відомості проприродні й економічні умови господарства, опис ґрунтів, агро-виробничі рекомендації та інші дані, добуті під час великомасш-табних ґрунтових обстежень. Нарис складається з кількохрозділів (вступ, характеристика господарства, природні умови,ґрунти господарства, рекомендації щодо їх використання).

Уся земельно-господарська документація випускається в кількохпримірниках і передається в господарство, відділи землекористу-вання і землеустрою районних та обласних управлінь сільськогогосподарства. Документи, в яких відображені властивості ґрунтів імістяться рекомендації щодо практичного їх використання, є основ-ними при розробці заходів для раціонального землекористування.