12.2. Агровиробниче групування ґрунтів

магниевый скраб beletage

Агровиробниче групування ґрунтів — це об'єднання їх у більшігрупи різновидів ґрунтів, близьких за агрономічними властивос-тями та особливостями сільськогосподарського використання. їхзазначають у розділі ґрунтового нарису, де характеризуєтьсякартограма агровиробничого групування ґрунтів і подано реко-мендації щодо їх використання.

Матеріали агровиробничого групування ґрунтів використову-ють для визначення якості ґрунтових ресурсів та оцінки земель,правильного розміщення культур і спеціалізації сівозмін, най-ефективнішого застосування агротехнічних і меліоративних за-ходів, вирішення питань трансформації угідь.

Агровиробничі групування ґрунтів бувають загальнодержав-ними, регіональними і господарськими. Господарські агровироб-ничі групування ґрунтів створюються на основі агрономічної ін-терпретації та узагальнення ґрунтових обстежень територійконкретних господарств. Нині внутрішньогосподарське агрови-робниче групування ґрунтів є обов'язковим завершальним ета-пом узагальнення матеріалів великомасштабного обстеженняґрунтів кожного господарства. При комплексних агровиробничнхгрупуваннях ґрунтів господарства використовують такі критерії:подібність агрономічних властивостей ґрунтів, що визначаютьсяїх генетичними особливостями; схожість умов рельєфу за вико-ристанням сільськогосподарських угідь; подібність структуриґрунтового покриву.

Для ґрунтів, об'єднаних в одну агровиробничу групу, перед-бачається однаковий напрям їх сільськогосподарського вико-ристання (наприклад, під овочеві та інші інтенсивні культури) ізагальний комплекс агротехнічних заходів при вирощуваннісільськогосподарських культур (введення сидератів, вапнування),застосування комплексу протиерозійних або меліоративних за-ходів тощо.

На практиці спеціаліст повинен уміти оцінювати не тільки ок-ремі ґрунти, а й комбінації в межах сівозміни.

Контрольні запитання

Що таке карта ґрунтів?

Для чого складають картограми?

Що таке агровиробниче групування ґрунтів і як воно використо-вується?