13.1. Економічна оцінка земель

магниевый скраб beletage

Економічна оцінка земель враховує не тільки родючістьґрунтів, а й інші особливості елементарного господарського ви-ділу, що визначають затрати на вирощування врожаю. До нихналежать насамперед витрати, пов'язані з особливостями рель-єфу і ґрунтового покриву, розмірами і формою полів, трудноща-ми механічного обробітку ґрунтів і проведення меліоративнихробіт тощо. Крім того, деякі витрати пов'язані з особливостямисамого господарства, його віддаленістю від пунктів постачання,формою території землекористування, відстанню до місць реалі-зації сільськогосподарської продукції та організаційною структу-рою. Це внутрішньогосподарські витрати. Усі розрахунки приекономічній оцінці земель здійснюють у вартісному (грошовому)виразі. Найважливішими показниками економічної оцінки земельє загальна вартість виробленої продукції (валовий прибуток),загальні витрати на врожай (з диференціацією по категоріях),чистий прибуток. Крім того, пропонують використовувати як по-казник економічної оцінки земель диференціальну ренту, якуобчислюють у загальнодержавному масштабі.

Показники економічної оцінки (витрати, чистий прибуток) дляодних і тих самих ґрунтів у господарствах одного і того самогоприродно-сільськогосподарського району будуть різними залеж-но від місцерозташування та організаційної структури господарств.

Використання показників бонітування та економічної оцінкиземель дає змогу точно визначити успіхи й недоліки в діяльностіокремих господарств і пов'язати їх або з родючістю ґрунтів, абоіз застосуванням комплексу агротехнічних та меліоративних за-ходів, або з організаційними та іншими факторами.