13.2. Застосування матеріалів бонітування ґрунтів іякісної оцінки земель у сільськогосподарському виробництві

магниевый скраб beletage

Бонітування ґрунтів та якісна оцінка земель у системі земель-ного кадастру є науковою основою раціонального і високоефек-тивного використання земельних ресурсів країни, підвищенняродючості ґрунтів та врожайності сільськогосподарських культур.Показники бонітування ґрунтів і якісної оцінки земель забезпечу-ють планові органи та сільськогосподарські підприємства необ-хідними даними про землю як основний засіб виробництва всільському господарстві. Ці дані потрібні для науково обґрунтова-ного вирішення питань плати за землю, планування, організації,розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва,оцінки результатів виробничої діяльності сільськогосподарськихпідприємств, удосконалення системи господарсько-договірнихвідношень, державних і ринкових цін на сільськогосподарськіпродукти, матеріально-технічне постачання, оподаткування, кре-дитування тощо.

Бонітування ґрунтів, що ґрунтується на врахуванні факторівжиття рослин, є природно-науковою основою для прогнозуван-ня (планування) врожаїв сільськогосподарських культур і розра-хунку ефективності використання земельних, агрохімічних і ме-теорологічних ресурсів на рівні області, району, господарства,бригади, поля. Так, середньозважений бал бонітету земель вико-ристовують при розрахунку розподілу фондів мінеральних добрив.

При плануванні врожайності обов'язково потрібно мати даніпро бонітет земель. Визначення рівня використання виробничихресурсів господарства неможливе без використання такого по-казника, як ресурсний (плановий) урожай. При його визначеннівикористовують бонітет землі в балах. Бал бонітету земель кон-кретної земельної ділянки, на якій вирощуватиметься та чи іншасільськогосподарська культура, беруть за даними картограмиякості земель господарства.

Матеріали бонітування ґрунтів та якісної оцінки земель є на-уковою основою для вдосконалення організації території та об-ґрунтування проектів внутрішньогосподарського землеустроюсільськогосподарських підприємств.

Певне значення мають показники бонітету ґрунтів при тех-нічному нормуванні польових механізованих робіт і диференці-ації в господарствах змінного виробітку агрегатів, для правиль-ного підбору системи машин і знарядь з урахуванням якостіґрунтів, при плануванні економічних показників.

Важливе значення має бонітування ґрунтів і для охорониґрунтового покриву від ерозії, заболочування, вторинного засо-лення, руйнування і забруднення внаслідок розвитку промисло-вості і транспорту, Контроль за використанням і станом земліповинен також ґрунтуватись на суворому обліку її якості такількості, тобто на основі матеріалів земельно-оціночних робіт.

Отже, облік та оцінка якості землі є важливими і необхідни-ми умовами її раціонального та високоефективного використан-ня, засобом подальшого підвищення економічної ефективностісільськогосподарського виробництва.

14. СКЛАД І ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН