14.2. Винос поживних речовин культурами

Винос з ґрунту сільськогосподарською продукцією поживнихречовин значною мірою залежить від їх вмісту в основній іпобічній продукції врожаю. Розрізняють біологічний і господарсь-кий винос. Біологічний винос — це кількість поживних речовин,яка витрачається на утворення всієї біологічної маси врожаю.

Господарський винос складається з кількості поживних речовин,яка вилучається з поля разом з основною або основною і по-бічною продукцією після її вивезення з поля при збиранні. Гос-подарський винос залежить не тільки від культур, а й від вро-жаю, вмісту в ньому поживних речовин та умов вирощування.Наприклад, при урожаї пшениці 40 ц/га із зерном і соломою всередньому виноситься, кг/га: азоту — 130, фосфору — 50, ка-лію — 62. Із ростом урожайності винос значно збільшується.

При урожаї 96-116 ц/га зерна кукурудзи винос основною іпобічною продукцією азоту становить, кг/га: азоту — 214-349,фосфору — 71-116, калію — 130-302. Очевидно, що для виро-щування таких урожаїв у ґрунті повинен бути значно більшийзапас рухомих сполук азоту, фосфору і калію, який необхідностворити за рахунок вмісту поживних речовин ґрунту і внесеннядобрив. Високі норми добрив повинні бути агрохімічно, еколо-гічно і економічно обґрунтовані.

У практиці при встановленні норм добрив враховують виносазоту, фосфору і калію на формування одиниці основної продукціїі відповідної кількості побічної (табл. 11).

Таблиця 11

Винос азоту, фосфору і калію культурами (кг/т) основноїпродукції з урахуванням відповідної кількості побічної

Культура

N

Р2О5

К2О

Озима пшениця

32

11

16

Озиме жито

29

12

21

Кукурудза

30

10

26

Горох

66

15

29

Соя

72

14

20

Гречка

30

15

30

Знаючи заплановану врожайність і винос поживних речовин1 т основної і відповідної кількості побічної продукції, визначаютьвинос поживни