14.2. Винос поживних речовин культурами

магниевый скраб beletage

Винос з ґрунту сільськогосподарською продукцією поживнихречовин значною мірою залежить від їх вмісту в основній іпобічній продукції врожаю. Розрізняють біологічний і господарсь-кий винос. Біологічний винос — це кількість поживних речовин,яка витрачається на утворення всієї біологічної маси врожаю.

Господарський винос складається з кількості поживних речовин,яка вилучається з поля разом з основною або основною і по-бічною продукцією після її вивезення з поля при збиранні. Гос-подарський винос залежить не тільки від культур, а й від вро-жаю, вмісту в ньому поживних речовин та умов вирощування.Наприклад, при урожаї пшениці 40 ц/га із зерном і соломою всередньому виноситься, кг/га: азоту — 130, фосфору — 50, ка-лію — 62. Із ростом урожайності винос значно збільшується.

При урожаї 96-116 ц/га зерна кукурудзи винос основною іпобічною продукцією азоту становить, кг/га: азоту — 214-349,фосфору — 71-116, калію — 130-302. Очевидно, що для виро-щування таких урожаїв у ґрунті повинен бути значно більшийзапас рухомих сполук азоту, фосфору і калію, який необхідностворити за рахунок вмісту поживних речовин ґрунту і внесеннядобрив. Високі норми добрив повинні бути агрохімічно, еколо-гічно і економічно обґрунтовані.

У практиці при встановленні норм добрив враховують виносазоту, фосфору і калію на формування одиниці основної продукціїі відповідної кількості побічної (табл. 11).

Таблиця 11

Винос азоту, фосфору і калію культурами (кг/т) основноїпродукції з урахуванням відповідної кількості побічної

Культура

N

Р2О5

К2О

Озима пшениця

32

11

16

Озиме жито

29

12

21

Кукурудза

30

10

26

Горох

66

15

29

Соя

72

14

20

Гречка

30

15

30

Знаючи заплановану врожайність і винос поживних речовин1 т основної і відповідної кількості побічної продукції, визначаютьвинос поживних речовин, який враховується при складанні пла-ну застосування добрив і системи удобрення.

Винос елементів живлення значною мірою залежить від коефі-цієнта використання: їх з ґрунту і добрив. Коефіцієнт використанняпевного елемента Ке живлення з ґрунту обчислюють за формулою

  • Ке = a 100 / b,

де а — кількість елемента, винесена врожаєм з ґрунту, в якийдобрива не вносили, кг/га;

b — вміст рухомої форми елемента в орному шарі, кг/га.Величина коефіцієнта використання поживних речовин з ґрун-ту дуже змінна і залежить не тільки від біологічних особливос-тей культури, величини врожаю і ґрунту, а й від культури земле-робства, застосування хімічної меліорації, зрошення, органічнихі мінеральних добрив. Так, коефіцієнт використання легкогідро-лізованого азоту з чорноземів становить 20-30%, мінерально-го азоту (суми азоту амонію й азоту нітратів) — 60%.

Коефіцієнт використання сполук фосфору і калію з ґрунтувеликою мірою залежить від вмісту їх у ґрунті (табл. 12).

Таблиця 12

Коефіцієнт використання фосфору і калію з чорноземіві сірих опідзолених ґрунтів, %

 

Вміст елемента, мг/кг

Культура

Р2О5

К2О

 

до 50

51-100

101-150

до 50

51-100

101-150

Озима

11

9

5

17

13

12

пшениця

 

 

 

 

 

 

Кукурудза

 

 

 

 

 

 

на зерно

12

9

8

31

23

19

на силос

7

6

5

19

16

14

Цукрові

10

9

8

33

30

30

буряки

 

 

 

 

 

 

Горох

9

9

8

15

12

10

Багаторічні

8

5

5

17

11

10

трави

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт використання елементів живлення з добрив по-казує частку їх використання культурою від загальної кількості ви-несеного елемента з добривами. Розраховують коефіцієнт ви-користання елемента з добрива Кд за формулою

  • K = (В — В ) 100 / С,

д 4 д к' ' '

де Вд — винос елемента врожаєм при застосуванні добрив, кг/га;134

Вк — винос елемента врожаєм на контролі, кг/га;

С — кількість внесеного з добривами елемента, кг/га.

Величина коефіцієнта використання елемента з добрив за-лежить від біологічних особливостей культури, врожаю, видудобрива, прямої їх дії і післядії тощо (табл. 13).

При складанні системи удобрення культур і плану застосуван-ня добрив ураховують не тільки біологічні й сортові особливостікультур, величину запланованого врожаю, а й властивості ґрунтів.

Таблиця 13

Коефіцієнт використання головних елементів живлення

з добрив, %

Добрива і культура N

Р2О5

К2О

Мінеральні добрива

Зернові культури

50-60

20-25

60-70

Цукрові буряки, картоп-ля, багаторічні трави

60-70

25

70

Органічні добрива (гній)

Пряма дія добрива

30

40

60

Післядія добрива

15

20

10