14.2. Винос поживних речовин культурами

Винос з ґрунту сільськогосподарською продукцією поживнихречовин значною мірою залежить від їх вмісту в основній іпобічній продукції врожаю. Розрізняють біологічний і господарсь-кий винос. Біологічний винос — це кількість поживних речовин,яка витрачається на утворення всієї біологічної маси врожаю.

Господарський винос складається з кількості поживних речовин,яка вилучається з поля разом з основною або основною і по-бічною продукцією після її вивезення з поля при збиранні. Гос-подарський винос залежить не тільки від культур, а й від вро-жаю, вмісту в ньому поживних речовин та умов вирощування.Наприклад, при урожаї пшениці 40 ц/га із зерном і соломою всередньому виноситься, кг/га: азоту — 130, фосфору — 50, ка-лію — 62. Із ростом урожайності винос значно збільшується.

При урожаї 96-116 ц/га зерна кукурудзи винос основною іпобічною продукцією азоту становить, кг/га: азоту — 214-349,фосфору — 71-116, калію — 130-302. Очевидно, що для виро-щування таких урожаїв у ґрунті повинен бути значно більшийзапас рухомих сполук азоту, фосфору і калію, який необхідностворити за рахунок вмісту поживних речовин ґрунту і внесеннядобрив. Високі норми добрив повинні бути агрохімічно, еколо-гічно і економічно обґрунтовані.

У практиці при встановленні норм добрив враховують виносазоту, фосфору і калію на формування одиниці основної продукціїі відповідної кількості побічної (табл. 11).

Таблиця 11

Винос азоту, фосфору і калію культурами (кг/т) основноїпродукції з урахуванням відповідної кількості побічної

Культура

N

Р2О5

К2О

Озима пшениця

32

11

16

Озиме жито

29

12

21

Кукурудза

30

10

26

Горох

66

15

29

Соя

72

14

20

Гречка

30

15

30