14.3. Баланс поживних речовин

магниевый скраб beletage

Інтенсифікація землеробства, застосування добрив вимагаютьскладання балансу поживних речовин у сівозміні і землеробстві,що дає змогу мати уявлення про винос і надходження поживнихречовин. Отже, показники балансу показують можливість підви-щення врожайності культур та родючості ґрунтів. Якщо винос по-живних речовин значно перевищує їх надходження з добривами,то це призводить до зниження врожайності і родючості ґрунтів.

Статті надходження поживних речовин складаються з надход-ження їх з добривами, насінням, атмосферними опадами, особ-ливо в районах, де зосереджені великі промислові підприємства.При визначенні надходження азоту враховується також величи-на азотфіксації мікроорганізмами та бобовими культурами.

Статтями витрат поживних речовин є винос основною і побіч-ною продукцією. Крім того, при визначенні втрат азоту з добрив іґрунту визначають втрати внаслідок його вимивання і звітрюван-ня, ерозійних процесів.

Насичення зерно-бурякової сівозміни на лучно-чорноземно-му карбонатному ґрунті 13 т/га гною і 252 кг/га N, P2O5, К20 обу-мовлює стабілізацію вмісту вуглецю в орному шарі ґрунту, пози-тивний баланс азоту, фосфору і калію. Збільшення вмістузагального азоту і фосфору відбувається за рахунок органічних імінеральних сполук.

В умовах інтенсифікації землеробства вважають, що балансфосфору у сівозміні повинен бути тільки додатним. Баланс азотуі калію допускається у невеликих межах від'ємним.

Для характеристики рівня застосування добрив визначаютьінтенсивність балансу (Іб, %) за формулою

  • Іб = Не 100 / В,де Не — надходження поживних речовин, кг/га;

В — винос поживних речовин, кг/га.

Інтенсивність балансу може бути меншою, ніж 100% (дефі-цитний баланс), дорівнювати 100% (зрівноважений баланс) абобути більшою, ніж 100% (додатний баланс). В інтенсивних сівоз-мінах рівень повернення поживних речовин за рахунок добривна дерново-підзолистих ґрунтах повинен становити, %: азоту110-120, фосфору — 170-200, калію — 100-115, на чорнозе-мах — азоту не менше 80, фосфору — 130-150, калію — 80-100.