15.1. Вміст елементів живлення у ґрунті і їх значення

магниевый скраб beletage

Для нормального росту і розвитку рослин потрібні оптимальніумови живлення, що створюються за рахунок водного і повітря-ного режимів, певного запасу доступних поживних речовин, кон-центрації ґрунтового розчину та інших факторів, більшість з якихзалежить від агрохімічних властивостей ґрунту.

Основним запасом поживних речовин у ґрунті є органічні і мі-неральні сполуки ґрунту. Розрізняють валові і доступні запасипоживних речовин. Загальна (валова) кількість поживних речо-вин вказує на їх вміст, а не характеризує доступну кількість, якавизначає величину врожаю та його якість. Доступних для рослинсполук ґрунту (азоту, фосфору,калію) дуже мала кількість. До 95-98% сполук азоту — це важкодоступні сполуки, які рослини мо-жуть засвоювати після їх мінералізації. Більшість сполук фосфо-ру представлена важкорозчинними мінеральними і органічнимийого сполуками, основна частина калію — нерозчинними алю-мосилікатними мінералами.

Органічні сполуки ґрунту в процесі мінералізації розкладають-ся на доступні поживні речовини. Продукти розкладання погли-наються рослиною і ґрунтом та мікроорганізмами. Завдяки біо-логічному поглинанню мікроорганізми нагромаджують значнукількість поживних речовин, необхідних для їх життєдіяльності ібудови тіла. У процесі життєдіяльності мікроорганізмів значнакількість важко доступ них для рослин сполук (азот- та фосфоро-вмісних сполук) перетворюється на доступну для рослин форму,внаслідок чого умови живлення рослин поліпшуються. Ці процесиінтенсивно відбуваються у ґрунтах з високою біологічною актив-ністю, а також при створенні оптимальних умов середовища (рН,вмісту енергетичного матеріалу, агрофізичних та інших умов).

Для своєї життєдіяльності мікроорганізми поглинають значнукількість мінеральних сполук азоту ґрунту, внаслідок чого умовиживлення рослин погіршуються. Для ліквідації такого негативно-го явища додатково вносять азот у вигляді мінеральних добрив.Поглинання мікроорганізмами азоту — явище позитивне,оскільки засвоєні мікроорганізмами сполуки азоту не втрачають-ся з ґрунту внаслідок вимивання та денітрифікації.

Обмінне поглинання сприяє закріпленню поживних речовиндобрив і продуктів розкладання у ґрунті, яке запобігає втратампоживних речовин ґрунту. При цьому катіони ґрунтового розчи-ну обмінно поглинаються ґрунтовим вбирним комплексом (ГВК):

[ГВК]Са2+ + NH4NO3 ^ [ГВК]Са++ + HNO3 .

Поглинуті ґрунтовим вбирним комплексом катіони NH+ дос-тупні для рослин тому, що внаслідок обмінних реакцій між вбир-ним комплексом і ґрунтовим розчином вони можуть перейти уґрунтовий розчин. Із ґрунтового розчину катіони NH+ можуть бутипоглинуті біологічно або внаслідок трансформації перетворитисьна нітрати або газоподібні сполуки. Втрати азоту у газоподібномустані з ґрунту досягають 66%. Нітратний азот ^О3) ГВК не погли-нається. Це зумовлює його велику рухомість, яка може призве-сти до великих втрат азоту внаслідок вимивання.

Найбільш інтенсивно поглинання і перетворення азоту міне-ральних добрив відбувається у перші 10-30 діб після внесення,Азот мінеральних добрив через 2-3 тижні після внесення вклю-чається у органічні сполуки ґрунту. Якщо рослини засвоюють 40-60% азоту мінеральних добрив, то 20-30% його закріпляється ворганічній речовині ґрунту.

Ґрунти з високою вбирною здатністю поглинають більшу кіль-кість азоту амонію та аміаку, калію, ніж ґрунти із слабкою вбирноюздатністю ГВК. Вбирна здатність ґрунту, інтенсивність біологічнихпроцесів, біологічні і сортові особливості рослин враховують привиборі видів і форм, строків і способів застосування добрив.

Мінеральні добрива та продукти розкладання органічних доб-рив і рослинних решток значною мірою хімічно поглинаютьсяґрунтом. Внаслідок хімічного поглинання значна кількість легко-доступних сполук перетворюється на важкодоступні, нерозчинні.При цьому доступність їх для рослин значно зменшується. Ценасамперед стосується хімічного поглинання фосфору суперфос-фата. Для зменшення негативного впливу процесів хімічногопоглинання суперфосфат виробляють гранульованим, вносятьйого локально, наближають внесення до сівби і періоду найбільшінтенсивного засвоювання рослинами.

Незважаючи на вказані вище недоліки, зумовлені переходомдоступних сполук фосфору у менш доступні, хімічне поглинан-ня запобігає втратам значної кількості фосфору та інших сполуквнаслідок вимивання і сприяє створенню у ґрунті запасу пожив-них речовин. Вапнування ґрунтів, насичення сівозміні бобовимикультурами, певні форми і строки внесення добрив створюютьумови для перетворення важко доступ них сполук на більш дос-тупні, засвоювані рослинами.

Гранулометричний склад ґрунтів впливає на поглинання і транс-формацію поживних речовин. У ґрунтах легкого гранулометрич-ного складу переміщення поживних речовин у нижні горизонти ірозкладання органічних сполук місцевих добрив, рослинних реш-ток відбувається значно швидше. В умовах промивного режимуґрунтів це призводить до значних втрат поживних речовин з шаруґрунту, в якому розташована основна маса кореневої системи.

Реакція ґрунтового розчину впливає на живлення рослин. їхріст і розвиток, хімічні, фізико-хімічні та біологічні процеси, яківідбуваються у ґрунті і рослинах. Оптимальне значення рН длябільшості рослин становить 6,5. Різниця в урожаї на полях зрН = 5 і рН = 5,5 становить 4,5 ц/га, на полях з pH = 5,5 і рН = 6 —1,8 ц/га. Така різниця в урожаї пояснюється впливом реакції ґрун-ту на доступність поживних речовин, поглинальну здатність ко-реневої системи та інші умови формування врожаю.

У незасолених ґрунтах концентрація ґрунтового розчину буваєвід 0,02 до 0,2%. Необґрунтоване застосування добрив приво-дить до підвищення концентрації солей у розчині, яка зумовлюєзбільшення осмотичного тиску та утруднює надходження водита поживних речовин у розчин. Ці закономірності потрібно вра-ховувати при визначенні доз добрив для рядкового удобрення,підживлення, особливо у ранні фази росту і розвитку рослин.