15.2. Агрохімічні властивості ґрунтів

магниевый скраб beletage

Полісся. Найменшим вмістом загального азоту характери-зуються дерново-підзолисті піщані ґрунти (0,05-0,2%), найбіль-шим — сірі опідзолені (0,2-0,35%). Вміст загального фосфорувідповідно становить 0,05-0,06% Р2О5, калію — 1,2-1,5% К2О.

Дерново-підзолисті і сірі опідзолені ґрунти містять малий запасдоступних поживних речовин, особливо азоту (табл. 14).

Крім того ґрунти Полісся дуже відрізняються за вмістом в нихмікроелементів.

Таблиця 14

Запаси поживних речовин в орному шарі ґрунтів, т/га

(за Б. С. Носко)

Ґрунт

N

Р2О5

К2О

Дерново-підзолисті

2,4

1,3

24

Сірі опідзолені

3,0

2,7

40

Темно-сірі опідзолені

4,5

3,9

50

Чорноземи

 

 

 

звичайні

8,7

5,4

57

типові

5,4

3,9

50

опідзолені

4,8

4,2

50

Лісостеп. Ґрунти Лісостепу порівняно з ґрунтами Поліссяхарактеризуються вищою родючістю. Систематичне застосуван-ня добрив дає можливість збільшити вміст загального вуглецю,азоту, фосфору і калію (табл. 15, 16).

Таблиця 15

Вплив добрив на вміст загального вуглецю,азоту,фосфору і калію, %

Варіант досліду

С

N

Р2О5

К2О

Контроль

2,67

0,23

0,18

1,90

Гній - фон

2,70

0,24

0,19

2,20

Гній + NPK

2,82

0,27

0,19

2,25

 

Таблиця 16

Вміст легкогідролізованого азоту у чорноземі типовому,

мг/кг ґрунту

Варіант досліду

Період вегетації

Вихід у трубку

Цвітіння

Повна стиглість

Контроль

46,9

46,4

46,0

N60P60K60

58,9

59,1

55,0

60 т/га гною

45,7

49,8

50,1

Рівень забезпечення рослин поживними речовинами визна-чається не запасами загальної кількості поживних речовин, авмістом доступних поживних речовин. Вміст засвоюваних пожив-них речовин азоту (амонійного нітратного, легкогідролізовано-го) залежить не тільки від типу ґрунту, його окультурення, а і відперіоду вегетації, застосування добрив (табл. 17). Вміст загал ь-них, рухомих сполук фосфору змінюється залежно від застосу-вання добрив та сівозміни (табл. 18).

Таблиця 17

Вміст загального азоту у чорноземах типових, %

Варіант досліду

Попередник

Чистий пар

Багаторічнітрави

Горох

Контроль

0,220

0,224

0,225

NPK

0,227

0,226

0,222

Гній

0,238

0,245

0,236

 

Таблиця 18

Вміст загального фосфору у чорноземі типовому, %, Р2О5

Варіант досліду

Попередник

Чистий пар

Багаторічнітрави

Горох

Контроль

0,129

0,139

0,138

NPK

0,142

0,152

0,168

Гній

0,159

0,150

0,158

 

Таблиця 19

Вплив добрив на вміст обмінного калію у лучно-чорнозем-ному карбонатному ґрунті, мг К2О на 1кг

Варіантдосліду

Озима пшениця

Цукрові буряки

Кукурудза

Весна

Літо

Осінь

Весна

Літо

Осінь

Весна

Літо

Осінь

Гній - фон

102

93

91

156

147

102

107

96

76

Фон + РК

107

113

100

179

149

139

155

168

124

Фон + NРK

139

110

135

161

176

158

154

178

13

NPK

109

115

118

121

132

106

122

147

85

Вміст загального калію в ґрунтах становить 1,8-2,5% К2О.При вивченні умов живлення рослин визначають вміст у ґрунтіобмінного калію, кількість якого протягом вегетації значнозмінюється (табл. 19).

Степ. Родючість ґрунтів степової зони висока. Вміст загаль-ного азоту в чорноземних ґрунтах становить 0,16-0,24% N, фос-фору — 0,13-0,15 Р2О5, калію — до 3% К2О. Вміст, мінеральнихсполук азоту, доступних сполук фосфору і калію, мікроелементіву сівозміні змінюється залежно від сівозміни, насичення її про-сапними культурами, добривами. Найменша кількість поживнихречовин міститься в еродованих ґрунтах.

За результатами агрохімічних досліджень вмісту головнихелементів живлення ґрунти господарств України на агрохімічнихкартограмах поділяють на шість груп (табл. 20-24).

Таблиця 20

Групування ґрунтів за вмістом гідролізованого азоту, мг/кг

Група ґрунтів

Вміст легкогідро-лізованого N

Метод визначення

Тюрина іКонової

Корнфілда

I

Дуже низький

< 30

< 100

II

Низький

31-40

101-150

III

Середній

41-50

150-200

IV

Підвищений

51-71

> 200

V

Високий

71-100

-

VI

Дуже високий

> 100

-

 

Таблиця 21

Групування ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору,мг Р2О5 на 1 кг ґрунту

Групаґрунтів

Вмістфосфору

Метод визначення

Кірсанов

Чирікова

Мачигіна

I

Дуже низький

< 25

< 20

< 10

II

Низький

26-50

21-50

11-15

III

Середній

51-100

51-100

16-30

IV

Підвищений

101-150

101-150

31-45

V

Високий

151-250

151-200

46-60

VI

Дуже високий

> 200

> 200

> 200

Таблиця 22

Групування ґрунтів за вмістом рухомих форм калію,мг К2О на 1 кг

Групаґрунтів

Вмісткалію

Метод

Метод визначення

Маслової

Мачигіна

Кірсанова

Чирікова

I

Дуженизький

< 50

< 50

< 40

< 20

II

Низький

51-100

51-100

40-80

21-40

III

Середній

101-150

101-200

121-170

81-120

IV

Підвище-ний

151-200

201-300

121-170

81-120

V

Високий

201-300

301-400

171-250

121-180

VI

Дужевисокий

> 300

> 400

> 250

> 180

 

Таблиця 23Оптимальні параметри чорнозему типового(за Б. С. Носко, Г. Я. Чесняком)

 

Урожай-

Запас азо-

Вміст,

Культура

ність,

ту у шарі

мг/кг ґрунту

 

ц/га

1 м, кг

Р2О5

К2О

Зернові колосові

35-40

240-260

120-140

140-180

Кукурудза (зерно)

45-50

270-280

130-150

160-200

Цукрові буряки

400-500

280-300

150-180

240-260

Досягнення оптимального рівня вмісту рухомих сполук азо-ту, фосфору і калію дає змогу на 60-120% підвищити урожай-ність (табл. 24).

Таблиця 24

Вплив азотних добрив на врожайність (ц/га) і якість зернаозимої пшениці (за В. П. Толстоусовим)

Варіантдосліду

Слабкоокультуренийґрунт

Сильноокультуренийґрунт

урожай-ність

вмістбілка, %

урожай-ність

вмістбілка, %

Без добрив

12,9

10,6

24,3

12,1

N60P55K60

13,8

11,5

34,5

12,8

N120P110K120

18,4

12,1

40,8

13,1

N180P165 К180

21,9

12,8

44,5

13,7