15.2. Агрохімічні властивості ґрунтів

Полісся. Найменшим вмістом загального азоту характери-зуються дерново-підзолисті піщані ґрунти (0,05-0,2%), найбіль-шим — сірі опідзолені (0,2-0,35%). Вміст загального фосфорувідповідно становить 0,05-0,06% Р2О5, калію — 1,2-1,5% К2О.

Дерново-підзолисті і сірі опідзолені ґрунти містять малий запасдоступних поживних речовин, особливо азоту (табл. 14).

Крім того ґрунти Полісся дуже відрізняються за вмістом в нихмікроелементів.

Таблиця 14

Запаси поживних речовин в орному шарі ґрунтів, т/га

(за Б. С. Носко)

Ґрунт

N

Р2О5

К2О

Дерново-підзолисті

2,4

1,3

24

Сірі опідзолені

3,0

2,7

40

Темно-сірі опідзолені

4,5

3,9

50

Чорноземи

 

 

 

звичайні

8,7

5,4

57

типові

5,4

3,9

50

опідзолені

4,8

4,2

50

Лісостеп. Ґрунти Лісостепу порівняно з ґрунтами Поліссяхарактеризуються вищою родючістю. Систематичне застосуван-ня добрив дає можливість збільшити вміст загального вуглецю,азоту, фосфору і калію (табл. 15, 16).

Таблиця 15

Вплив добрив на вміст загального вуглецю,азоту,фосфору і калію, %