1.1. Гранулометричний склад ґрунтів

Ґрунт як природне тіло складається з чотирьох фізичних фаз:твердої, рідкої, газоподібної та живої (сукупність організмів, щонаселяють його).

Тверда фаза ґрунту — це його основа, матриця, що сфор-мувалася протягом довготривалого процесу ґрунтоутворення напродуктах вивітрювання материнської гірської породи. Розрізня-ють продукти вивітрювання, які не зазнали переміщення у про-сторі — елювій, і ті, які привнесені зі сторони чинниками екзо-генної міграції речовин (з водою або вітром) — делювій. Твердафаза складається з так званих первинних мінералів (уламківгірської породи різної величини і форми) і вторинних продуктівґрунтоутворення: рослинних решток, продуктів їх частковогорозкладання, гумусу, вторинних глинистих мінералів, простихсолей та оксидів, переважно кремнію, алюмінію і заліза. Вонахарактеризується гранулометричним (механічним), мінералогі-чним та хімічним складом, з одного боку, та складенням, струк-турою і пористістю — з іншого. Часточки ґрунту різного розміруназиваються механічними елементами. Вони мають різниймінералогічний та хімічний склад. Так, грубі часточки переваж-но складаються з кварцу, пилуваті — з кварцу та польових шпатів,тонкодисперсні — вторинних глинистих мінералів.

Ґрунтове тіло — це суміш механічних елементів різного роз-міру. Близькі за розмірами механічні елементи, об'єднані у певнігрупи, називаються гранулометричними фракціями. Існує кількакласифікацій механічних елементів за розмірами. Нині найчасті-ше застосовується класифікація механічних елементів, розроб-лена Н. А. Качинським (табл. 1).

Часточки, крупніші за 1 мм, тобто камінці і гравій, називаютьскелетом ґрунту, а часточки, дрібніші за 1 мм, дрібноземом. У ме-жах фракції дрібнозему виділяють дві групи часточок: крупніші за0,01 мм, об'єднані у групу під назвою «фізичний пісок», та дрібнішіза 0,01 мм, об'єднані у групу «фізична глина».

Таблиця 1

Класифікація механічних елементів ґрунтотворних поріді ґрунтів (за Н. А. Качинським, 1965)

Фракція

Діаметрчасточок, мм

Фракція

Діаметрчасточок, мм

Камінці

> 3

Пил

 

Гравій

3-1

крупний

0,05-0,01

Пісок

 

середній

0,010-0,005

крупний

1-0,5

дрібний

0,005-0,001

середній

0,50-0,25

Мул

 

дрібний

0,25-0,05

грубий</