17.2. Гіпсування ґрунтів

магниевый скраб beletage

Хімічна меліорація солонцевих ґрунтів полягає у донасиченніґрунтового вбирного комплексу кальцієм за рахунок витісненнянатрію. Витіснення увібраного натрію та нейтралізація лужностідосягається внесенням гіпсу:

[ГВК^Г CaSO4_ ^ [ГВК]Са2+ + Na2SO4

Na2CO3 + CaSO4 ^ Na2SO4 + CaCO3.

Ефективність гіпсу залежить від зволоження ґрунтів. При ви-паданні опадів менш як 450 мм треба проводити зрошення дляпромивання сульфату натрію.

Норму гіпсу визначають з урахуванням вмісту активного на-трію за формулою

H = 0,86(Na — 0,1E) hd,

де Н — норма гіпсу (СаS04•2Н20) т /га;

Na — вміст увібраного натрію у типових солонцях, мг-екв/І00 гґрунту;

Е — ємність вбирання, мг-екв/100 г ґрунту;

h — глибина меліорованого шару ґрунту, см;

d — об'ємна маса ґрунту, г/см3.

Меліоранти краще вносити на паровому полі під просапні куль-тури, що сприяє кращому їх перемішуванню з ґрунтом. На солон-цюватих ґрунтах меліоранти вносять під оранку, на мілких стовп-частих і кіркових солонцях першу половину норми меліорантавносять під оранку, а другу — під культивацію на глибокостовпчас-тих солонцях спочатку вносять 3/4, а потім 1 /3 норми меліоранта.

Ефективне поліпшення солонцюватих ґрунтів і солонцяхможливе при комплексному застосуванні агрономічних і мелі-оративних засобів (гіпсування, внесення органічних і мінераль-них добрив, меліоративна оранка, травосіяння, дренування,фітомеліорація). Для хімічної меліорації содових і содово-суль-фатних солонців використовують кислування.

В умовах зрошення гіпс вносять одноразово з поливною во-дою, що дає можливість зменшити норму гіпсу на 30%, досягтибільш рівномірного розподілу його по поверхні поля.

Для хімічної меліорації використовують гіпс, фосфогіпс, суль-фат заліза, сірчану кислоту та ін.

Гіпс СаБ04'2Н20. Вміст гіпсу не менш як 70%, вологи — небільше як 5%.

Фосфогіпс. Містить 80-92% СаS04•2Н20, фосфорної кисло-ти — 1-2% Р2О5, вміст вологи — до 6% (І сорт) і до 20% (II сорт).

Фосфогіпс може містити значні домішки кадмію, фтору і іншідомішки.

Гіпсування проводять згідно з проектно-кошторисною доку-ментацією за прямоточною або перевантажувальною техноло-гією. Від гіпсування врожай зерна озимої пшениці на чорнозе-мах підвищується на 3,8 ц/га, рису на чорноземах і каштановихґрунтах — на 23-37,5, кількість зеленої маси люцерни — на 100-150 ц/га.

Контрольні запитання

Технологія внесення вапнякових матеріалів при вапнуванні ґрунтів.

За якими показниками характеризують вапнякові матеріали?

Яке значення має гіпсування ґрунтів?

Технологія гіпсування ґрунтів.