18.2. Рідкі азотні добрива

магниевый скраб beletage

Аміак рідкий синтетичний NH3. Масова частка азоту стано-вить 82%. Безбарвна рухома рідина (1 л при 26,6°С важить 0,6 кг).Добувають зрідженням газоподібного аміаку. Рідина густиною618 кг/м3 при 15,5°С. Температура зрідження -33,5°С. Тиск наси-чених парів аміаку при 20°С становить 875 кПа, а при 40°Сзбільшується до 1545 кПа.

Внесений рідкий аміак при взаємодії з вологою ґрунту утво-рює гідроксид амонію. Інтенсивність поглинання аміаку ґрунтомзалежить від гранулометричного і мінералогічного складу ґрун-ту, кількості і складу органічної речовини, структури і вологості.Від цих властивостей ґрунту залежать час і глибина внесеннярідкого аміаку. При внесенні аміак швидко переміщується у га-зовій фазі ґрунту, постійно взаємодіючи з вологою. За недостат-ньої кількості неактивних молекул у ґрунті аміак звітрюється.Внаслідок дисоціаціі NH4OH утворюються іони амонію, які погли-наються ГВК.

У зоні внесення рідкого аміаку внаслідок утворення гідрокси-ду амонію NH4OH відбувається зміщення рН ґрунтового розчину.Особливо значне воно (рН до 9) на малобуферних, бідних наорганічну речовину ґрунтах. Через 1 -2 тижні після внесення рідко-го аміаку внаслідок нітрифікації кислотність ґрунту підвищуєтьсядо початкового рівня, а в деяких ґрунтах вона може навіть знач-но збільшитися. Тому для запобігання цьому негативному явищунеобхідно частіше проводити вапнування ґрунтів. У зоні ґрунту,прилеглій до місця внесення рідкого аміаку, кількість мікрофло-ри значно зменшується. Через 10-14 діб її кількість зростає йактивність мікрофлори знову посилюється. Проте нематоди вґрунті гинуть.

У сухому, глибистому, ущільненому і перезволоженому ґрунтістворюються умови для звітрювання аміаку. З метою зменшенняйого втрат рідкий аміак вносять на ґрунтах суглинистого і глинис-того гранулометричного складу на глибину 8-10 см, піщаного і су-піщаного — на 10-12 см. При правильному внесенні азот із рідко-го аміаку краще поглинається ґрунтом, ніж із твердих добрив.

Застосовують рідкий аміак для основного внесення, піджив-лення, збагачення кормів протеїном.

При внесенні 80-150 кг/га азоту сівбу проводять через 2-3дні. Щоб зменшити утворення нітратного азоту, рідкий аміаквосени доцільно вносити при температурі ґрунту нижче 10°С.

Рідкий аміак транспортують і зберігають у неізольованих ста-левих цистернах, розрахованих на тиск до 3 Мпа, або термоізо-льованих цистернах, розрахованих на тиск до 0,6 Мпа. Місткостідля зберігання рідкого аміаку повинні мати грозозахист та бутизаземлені від статичного струму, а при транспортуванні — бутизаземлені від статичного струму. Місткості для зберігання рідко-го аміаку заповнюють на 67-85% загального об'єму.

У господарства від глибинних, пристанційних або розподіль-них станцій рідкий аміак доставляють спеціальні бригади, у роз-порядженні яких є заправники і машини для внесення рідкогоаміаку.

Аміак водний технічний NH3 + Н2О (водний аміак). Це вод-ний розчин аміаку, в якому міститься 18-25% NH3 або 16,5-20,5%азоту. Безбарвна або жовтувата рідина з різким запахом наша-тирного спирту, Густина 0,9-0,98 г/см3. Основна кількість азотуміститься у формі NH3.

Температура замерзання аміачної води залежить від концен-трації в ній аміаку; 10%-й розчин водного аміаку замерзає притемпературі -12°С, 20%-й — при -33°С, 25%-й — при -56°С.

Аміачну воду перевозять і зберігають у закритих баках і цис-тернах, розрахованих на тиск 0,15-0,2 Мпа.

Застосовують аміачну воду переважно у місцях виробництва.При внесенні аміачної води аміак поглинається рідкою і твердоюфазами ґрунту, піддається процесу нітрифікації аналогічно азотурідкого аміаку. Аміачну воду використовують для передпосівно-го внесення та підживлення, заробляючи на глибину не менш як8-10 см на ґрунтах важкого і 10-12 см легкого гранулометрич-ного складу. Недопустиме її поверхневе внесення. Сучасні ро-бочі органи дають можливість вносити аміачну воду нижче і в біквід насіння під час сівби. Ефективність рідкого і водного аміакупрактично однакова.

Водні розчини селітри аміачної і сечовини (КАС) NH4NO3 ++ CO(NH2)2. Без аміачне з високою густиною (1,28-1,31 г/см3)добриво. Масова частка азоту становить 26 (КАС-26) — 34%(КАС-34). Температура кристалізації КАС-32 -2°С, КАС-28 -18°С.

Температура замерзання КАС-28 -28,2°С, КАС-32 -25,8°С; рН == 7...7,5. Добриво не токсичне, але пожежо- і вибухонебезпечне.

Азот у добриві представлений амонійним, нітратним та амі-дним азотом. Відсутність аміаку дає можливість вносити КАС наповерхню ґрунту з наступним зароблянням у ґрунт, проводитикореневе і позакореневе підживлення, не спричинюючи опіківлистя (концентрація розчину 30-35%).

КАС вносять також з інгібіторами нітрифікації, мікроелемен-тами, пестицидами, регуляторами росту, РКД, з поливною во-дою, що дає змогу поєднати кілька технологічних операцій.

Народногосподарське й агрохімічне значення КАС полягає втому, що його застосування дає змогу зменшити капіталовкла-дення, затрати праці на 20-40% та втрати азоту, повністю меха-нізувати транспортування і внесення, досягти 100% рівномірностівнесення і дозування, підвищити продуктивність праці.

Агрохімічна ефективність КАС рівнозначна ефективності твер-дих або рідких азотних добрив. Часто за рахунок більш рівномі-рного внесення та точного дозування, зменшення втрат азоту вгазоподібному стані прирости врожаю збільшуються.

Рідка селітра кальцієва — амонізований водний розчин нітра-ту кальцію. Масова частка азоту становить 10-15%; рН = 7...10.Густина 1,4-1,6 г/см3. 50%-й водний розчин містить N 8,5-10,2%,Са — 12-15%. Не допускається застосування з РКД і водороз-чинними фосфатами.

Нітрат калію. 36% водний розчин. Містить N 4,2-5,2%, ка-лію — 15-17,2%.

  • Нітрат магнію. 37%-й водний розчин Mg(NO3)2 6^O. Азотумістить 7%, Мд — 6%.

Повільнодіючі азотні добрива. Для зменшення втрат азотуі розчинності азотних добрив, повільного вивільнення азоту,зменшення і нагромадження нітратів у сільськогосподарській про-дукції застосовують повільнодіючі добрива. Швидкість перетво-рення азоту повільнодіючих добрив в засвоювану форму зале-жить переважно від розміру часточок добрива.

Сечовино-формальдегідні добрива. Масова частка за-гального азоту становить 38-40%, водорозчинного — 25-35%від загального. Малогігроскопічне, білого або жовтуватого кольо-ру, не злежується. Застосовують як основне добриво у районахзрошення, на перезволожених ґрунтах та ґрунтах легкого грану-лометричного складу. Більш висока вартість сечовино-формаль-дегідних добрив порівняно з сечовиною стримує їх застосування.