18.5. Калійні добрива

магниевый скраб beletage

В Івано-Франківській та Львівській областях знаходяться най-більше в світі Прикарпатське родовище калійних солей сульфат-но-хлоридного типу.

Залежно від вмісту сірки і хлору калійні добрива поділяють надві форми: хлоридну та безхлорну (сульфатну). До хлоридноїформи відносять калій хлористий, калійну сіль, каїніт; до безхлор-ної — калій сірчанокислий, калімаг, калійно-магнієвий концент-рат. Усі калійні добрива добре розчинні у воді.

В Україні прикарпатські родовища дають змогу вироблятибезхлорні калійні добрива. Основними калійними добривами єкалій хлористий і 40% калійна сіль змішана, калій магнезія.

Калій хлористий КСІ. Масова частка калію становить 53-60,6% К2О. Вологи не більш як 1%. Білого або червонувато-бу-рого кольору. Злежується. Для зменшення злежування добавля-ють аміни. Випускають у вигляді гранул, дрібних і крупнихкристалів.

Часточок крупних кристалів розміром 1-4 мм повинно бутине менш як 90%. При внесенні у ґрунт КСІ розчиняється і по-глинається ґрунтовим вбирним комплексом, який утримує калій,що запобігає його вимиванню. При внесенні високих норм ка-лію він може переміщуватись у підорні шари ґрунтів легкого гра-нулометричного складу.

Крім обмінного поглинання калію, може бути і необмінна фік-сація глинистими мінералами монтморилонітової групи і гідро-слюдами, що мають тришарову кристалічну решітку. Поперемін-не пересихання та зволоження ґрунту сприяє необмінномупоглинанню калію. Тому калійні добрива вносять у зволожені про-шарки ґрунту (в рядки, для підживлення та як основне удобрення).

Калійна сіль змішана 40%. Суміш калію хлористого і каїнітуабо сільвініту. Масова частка калію становить 40% К2О. Крім ка-лію містить магній, натрій, сірку, інші елементи. Сірого або чер-воно-бурого кольору. Мало гігроскопічна. Вносять у рядки, ви-користовують для підживлення та в основне удобрення.

Встановлена більша ефективність калійної солі порівняно зкалієм хлористим і комплексними добривами при внесенні підцукрові і кормові буряки, застосуванні на луках і пасовищах.

Калій сірчанокислий К^04. Масова частка калію 48-52%К2О. Білого кольору з жовтим відтінком. Не гігроскопічний, незлежується. Випускають у гранульованому і не гранульованомувигляді. У гранульованому вигляді фракція 1-4 мм становить неменш як 90%.

Крім калію, цінною у цьому добриві є сірка. При внесенні підкартоплю, виноград, тютюн, льон, хміль підвищується не тількиврожай, а й поліпшується його якість порівняно з внесенням ка-лію хлористого.

Калійно-магнієвий концентрат. Масова частка калію стано-вить 17,5-19,5% К2О, магнію — до 9% MgO. Містить також сірку,натрій, хлор, різні мікроелементи. Вміст вологи до 5%. Не зле-жується. Найбільш ефективний калійно-магнієвий концентратпри внесенні на ґрунтах легкого гранулометричного складу підкартоплю, коренеплоди, капусту, трави.

Калімагнезія К^04 + MgSO4. Масова частка калію стано-вить 28-30% К2О, магнію — 8-10% MgO. Білого кольору з сіримабо рожевим відтінком. Порошкоподібне або гранульоване, незлежується. Високоефективне на бідних на магній ґрунтах привнесенні під картоплю, виноград, льон, гречку. Удобрення кар-топлі калімагнезією підвищує вміст у бульбах вітаміну С та білка.Сприяє нагромадженню білка в зерні озимої пшениці.

Каїніт KCl•MgS04•3Н20. Масова частка калію становить 10-14% К2О, 6-7% MgO, 15-17% S03, 22-25% Na2O, хлору — понад46%. Сірого кольору з окремими червоними кристалами. Злежуєть-ся. При правильному застосуванні каїніту і 40% калійної солі при-рости врожаю основних культур однакові. При внесенні каїніту підзяблеву оранку, особливо на ґрунтах легкого гранулометричногоскладу, значна частина хлору вимивається і це позитивно впли-ває на якість продукції. Каїніт доцільно вносити під цукрові буря-ки, на луках і пасовищах. Застосування каїніту вимагає частішо-го проведення вапнування з метою збагачення ґрунтів на кальційта інші елементи, які вимиваються разом з хлором.