18.6. Комплексні добрива

магниевый скраб beletage

Змішані добрива. Змішування добрив дає можливість отри-мувати комплексні добрива із заданим вмістом і співвідношеннямпоживних речовин з урахуванням величини та якості запланова-ного врожаю і характеристики ґрунту, на якому вирощуватиметь-ся певна культура. Змішують добрива на складах, пунктах хімізації.Такі добрива повинні відповідати певним вимогам: 1) мати пев-не співвідношення елементів живлення і високу їх концентрацію;2) бути однорідними за розміром часточок; 3) мати добрі фізичнівластивості; 4) добре розсіватись; 5) при змішуванні і зберіганніне повинні відбуватися реакції, які б могли зумовити втрати по-живних речовин або зменшити розчинність компонентів добрив.

При виборі компонентів змішаних добрив використовуютьтаблиці змішування.

Технологія виготовлення змішаних добрив включає подрібнен-ня, просіювання, дозування за масою або об'ємом, змішування.Для змішування використовують механізми заводського вироб-ництва (УТС-30) або місцевих раціоналізаторів і винахідників.

Фірми почали випускати складні добрива торгових марокМульти-К, Мд (ШО3 + MgO — 12:0:43, MgO — 1-4%), Магнисал(MgNO3)2 — 11:0:0, MgO — 15%, Мульти-МАР (12:61:0), Мульти-МКР (0:52:34), Полифид — комплексне добриво (9:12:36 + 3%MgO + мікроелементи).

При змішуванні селітри аміачної, амофосу, подвійного супер-фосфату і калію хлористого отримують змішане добриво ізвмістом 16% N, 16% Р2О5 і 16% К2О.

Складно-змішані добрива. Мало гігроскопічні, гранульова-ні,співвідношення поживних речовин близьке до одиниці. Най-більше використовують такі марки складно-змішаних добрив:1:1:1; 0:1:1; 1:1:1,5; 1:1,5; 1:1,5. Так, при змішуванні селітриаміачної, суперфосфату, калію хлористого, сірчаної і фосфорноїкислот, аміаку отримують добриво марки 14,2:14,2; 14,2 зівмістом 70-90% водорозчинної фосфорної кислоти. Сума азоту,фосфору (Р2О5) і калію (К2О) становить 30-44%.

18.6.1. Застосування комплексних добрив

Застосування комплексних добрив порівняно із змішанимидобривами дає можливість зменшити затрати на їх перевезен-ня, зберігання і внесення, підвищити ефективність і продуктив-ність праці.

Амофос NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4. Масова частка засвоюва-ної фосфорної кислоти становить 46-55% Р2О5, в тому числіводорозчинної 34-48% Р2О5,11-14% азоту. Вміст вологи небільш як 1%. Гранульований. Гранул розміром 1-4 мм не меншяк 90-95%. Фізичні властивості добрі. Недоліком амофосу єшироке співвідношення азоту й фосфору (1 : 4,1-5).

Як елемент живлення амонійний азот амофосу підсилює над-ходження фосфору у рослину. Агрохімічна ефективність близькадо ефективності еквівалентної суміші простих добрив. Ефектив-ний на всіх ґрунтах, крім каштанових.

Діамофос (NH4)2H PO4 + NH4H2PO4. Масова частка азотустановить 16-18%, загальної фосфорної кислоти 46-48%.Співвідношення N : Р2О5 = 1 : 2,5. Білого кольору, добре розчин-ний у воді, гранульований, не злежується.

Амонійний азот швидко перетворюється на нітратний. Приосновному і рядковому внесенні під ярі зернові, льон, картоплюефективність діамофосу вища, ніж суміші простих добрив, начорноземних ґрунтах — дещо вища за суміш простих добрив, ана посівах просапних культур — однакова. Доцільно використову-вати це добриво як базисне для виготовлення змішаних добрив.

Селітра калієва KNO3. Масова частка азоту становить 13-14% N, оксиду калію 46,5%. Добре розчинна у воді. Має виглядкристалічного порошку або гранульована. Характеризується доб-рими фізичними властивостями, малою гігроскопічністю. Висо-коефективна під картоплю, тютюн, овочеві і цитрусові.

Нітрофоски. Д. М. Прянишников уперше запропонувавобробляти фосфатну сировину азотною кислотою. При цьомуутворюється складне добриво, яке містить азот і фосфор —нітрофос. Фосфатну сировину можна обробляти сумішшю азот-ної і сірчаної кислот. Після добавляння до нітрофосу калію отри-мують нітрофоску.

Головні елементи живлення рослин у нітрофосці входять доскладу дикальційфосфату, фосфату і нітрату амонію, солей ка-лію. Оцінюють нітрофоски за вмістом не лише суми доступнихсполук азоту, фосфору і калію, а й водорозчинних сполук фос-фору. Нітрофоски із вмістом 50% і більше водорозчинної фос-форної кислоти від засвоюваної кількості доцільно використову-вати для внесення в рядки і для підживлення.

Нітрофоска. Масова частка азоту становить не менш як 11%,засвоюваних сполук фосфору — 10% Р2О5, у тому числі водо-розчинної — не менш як 55%, калію не менш ніж 11% К2О. Сумапоживних речовин 32-45%. Вміст вологи — до 1,5%. Гранулирозміром 1-4 мм близько 90%. Заводи виробляють нітрофоскипід марками 17:17:17 або 12:10:15, що вказує на вміст 17% і 12%азоту, 17% і 10% Р2О5, 17% і 15% К2О.

Транспортуються у затареному вигляді або насипом. Викори-стовують для основного внесення, внесення в рядки та дляпідживлення. Нітрофоски ефективніші на Поліссі і в Лісостепу.Марки нітрофоски 1:1:1 застосовують під зернові, картоплю ітрави. Для оптимізації їх умов живлення необхідно довноситиазот, фосфор і калій у виді простих добрив.

Нітрофос. Масова частка азоту становить 21-25%, фос-фору — 5-23% Р2О5. Водорозчинної фосфорної кислоти міс-тить 55-65% від засвоюваної. Гранул розміром 1-4 мм — неменш як 94%. Використовують для підживлення і рядковоговнесення.

Діамофоска. Марка 10-25-25. Водорозчинної фосфорноїкислоти містить 91-96% Р2О5 від загальної кількості сполук фос-фору. Ефективність діамофоски рівнозначна ефективності сумішіпростих добрив.

Комплексні добрива виробляють з певним вмістом мікроеле-ментів.

Поліфосфати. Рослини використовують більше фосфору зполіфосфатів, ніж з інших фосфорних добрив, їх доцільно вико-ристовувати на ґрунтах з високою біологічною активністю.

Фосфор може утворювати полімерні сполуки, які здатні доіонного обміну та комплексоутворення. Більшість з цих сполукрозчинні у воді, піддаються гідролізу, інтенсивність якого зале-жить від температури ґрунту.

Метафосфат кальцію Са(Р03)2. Масова частка цитратно-розчинної фосфорної кислоти становить 60-70% Р2О5. Процесвиробництва дає змогу змінювати співвідношення цитратно- таводорозчинної фосфорної кислот (оптимальне співвідношення1:1). Цитратно-розчинні сполуки в ґрунті поступово перетворю-ються на водорозчинні.

Метафосфат калію (КР0з)п. Масова частка фосфору ста-новить 57-59% Р2О5, калію — 38-40% К2О. У воді практично нерозчинний, а розчиняється у 2%-у розчині лимонної кислоти.Фізичні властивості добрі, не гігроскопічний, не злежується.

Введення в це добриво цинку, міді сприяє утворенню водороз-чинної його форми. Ефективність метафосфату калію практичнорівнозначна ефективності суміші суперфосфату і калію хлористого.

Метафосфат амонію (NH4PO 3)п. Масова частка азоту ста-новить 17%, фосфору — 80% Р2О5. При внесенні у ґрунт відбу-вається гідроліз метафосфату амонію до водорозчинних сполук.Ефективність метафосфату амонію аналогічна ефективності су-перфосфату.

Поліфосфат амонію (МН4)п Н2Рп03п +1. Складається із сумішіорто-, піро- та поліфосфатів амонію. Масова частка азоту стано-вить 16-17%, фосфору — 60-61% Р2О5. Малогігроскопічний, гра-нульований, не злежується. Високоефективний на кислих і вап-нованих ґрунтах.

Пірофосфат калію К4Р2О7. Масова частка фосфору стано-вить 37% Р2О5, калію — 49%. Фосфор із цього добрива меншінтенсивно поглинається рослинами, ніж із суперфосфату.

Вартість полі- і метафосфатів на багато більша, ніж сумішей зпростих добрив.