18.5. Рідкі комплексні добрива

магниевый скраб beletage

Застосування РКД залежить від погодних умов, часу їх внесен-ня та вирощуваної сільськогосподарської культури. Охолодженнярідких добрив призводить до виділення твердої фази та утво-рення осаду, що утруднює їх використання.

Рідкі комплексні добрива (РКД) можна рівномірно розподіля-ти і точно дозувати на поверхні ґрунту, повністю механізуватипроцеси, які пов'язані з їх транспортуванням, внесенням, знач-но зменшити затрати праці.

Комплексне рідке добриво марки 10-34-0. Містить амонійнісолі орто- й поліфосфорних кислот різного ступеня заміщення.Масова частка загальної фосфорної кислоти не менш як 34%Р2О5, азоту — 10%. Азот і фосфор водорозчинні. Не міститьвільного аміаку. Ступінь конверсії не менш як 55%. Близько 55%фосфору від загальної його кількості перебуває у формі поліфос-фатів, які підвищують розчинність поживних речовин і подовжу-ють строк зберігання, рН-6...7. Густина 1,4 г/см3, в'язкість — небільша за 50 МПа. Виробляють РКД марки 11-37-0.

Зберігають у закритих місткостях із залізобетону, вкритихзахисною плівкою. Строк зберігання влітку 3 міс., узимку — 6міс. Улітку при зберіганні РКД поліфосфати можуть перетворю-ватися на ортофосфати, внаслідок чого утворюється осад, якийутруднює транспортування і внесення добрив.

Технологія застосування РКД така: 1) транспортування від за-воду до пристанційного складу; 2) транспортування від пристан-ційного складу до глибинного; 3) транспортування від глибинногоскладу до поля і заповнення агрегатів для внесення; 4) внесення.

Спрощення схеми транспортування від заводу до поля сприяєзменшенню затрат на застосування РКД. Вносять РКД обприс-куванням поверхні поля з наступним зароблянням у ґрунт, одно-часно з сівбою, у міжряддя при міжрядному обробітку і піджив-ленні, з поливною водою. Застосовувати РКД у вітряну та туманнупогоду не рекомендується.

Використовують РКД як базисний розчин, до якого добавля-ють сечовину, аміачну селітру, калійні добрива, мікроелементи,пестициди. Ефективність РКД та твердих добрив практично од-накова на чорноземах, дерново-підзолистих, сірих опідзолених ітемно-каштанових ґрунтах (табл. 29).

Вища ефективність РКД пояснюється більш рівномірним роз-поділом по поверхні поля, меншим поглинанням фосфору дея-кими ґрунтами.

Таблиця 19

Ефективність РКД, виготовленого на основі поліфосфор-ної кислоти, на дерново-підзолистих ґрунтах(за Ф. В. Янішевським)

Культура

Приріст від внесення, ц/га

РКД

еквівалентної сумішіпростих добрив

Озима пшениця

10,2

10,6

Озиме жито

7,9

8,6

Ячмінь

8,0

8,2

Картопля

55,9

57,5

Суспензовані рідкі комплексні добрива (СРКД). При добав-лянні до РКД суспензованих глин утворюються суспензованірідкі комплексні добрива.

Введені в РКД глини затримують кристалізацію насиченихрозчинів, що дає змогу зберігати СРКД тривалий час. їх вико-ристовують як базисні розчини для виготовлення добрив марок12-12-12, 10-30-10, 12-25-10.

Контрольні запитання

Назвіть склад однокомпонентних і комплексних добрив.

За якими показниками характеризують азотні, фосфорні та калійнідобрива?

Які процеси відбуваються у ґрунті при внесенні добрив?

Способи застосування добрив, що сприяють підвищенню їх ефек-тивності.

Мета застосування інгібіторів нітрифікації.

Які властивості ґрунтів ураховують при внесенні добрив?

Агрохімічна та економічна-ефективність застосування добрив.