19. ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА

Органічні добрива (гній, торф,сапропель, компости, сеча, гноїв-ка, пташиний послід, сидеральні культури) сприяють підвищеннюврожаю та якості сільськогосподарських культур, родючості ґрунтів.

19.1. Гній

Основним органічним добривом є гній. Д. М. Прянишниковвважав, що гній є важливим джерелом азоту, фосфору і калію якза абсолютною їх кількістю в ньому, так і за вартістю, рівномір-ністю розподілу по території сільськогосподарського використан-ня. Із збільшенням застосування мінеральних добрив роль гноюу підвищенні родючості ґрунтів, особливо легкого гранулометрич-ного складу, значно зросте. Практика застосування добрив довеладоцільність сумісного застосування органічних і мінеральних доб-рив. Це пояснюється тим, що застосування самих лише мінераль-них добрив, особливо кислих і фізіологічно кислих у великих нор-мах, зумовлює погіршення властивостей ґрунтів, призводить дозниження врожайності та якості сільськогосподарської продукції.

Внесення органічних добрив та вапна було і є найбільш дію-чим заходом з усіх відомих для збереження і підвищення родю-чості ґрунтів. Систематичне застосування органічних добривпідвищує вміст поживних речовин, увібраних основ, поглинальнуздатність та буферність, вологоємкість, пористість і водопроник-ність ґрунту, збагачує його на мікрофлору, посилює біологічнуактивність. Застосування гною зменшує кислотність ґрунту, поліп-шує його фітосанітарний стан та підвищує біологічну активність.

Органічні речовини гною сприяють поліпшенню фізичнихвластивостей і структури ґрунту. Ґрунти глинистого грануломет-ричного складу при внесенні гною стають пухкішими, краще про-пускають воду і повітря та краще обробляються механізмами.Піщані ґрунти стають більш зв'язними, вологоємкість їх підви-щується.

Застосування гною в зернобуряковій сівозміні Миронівськоїдослідної станції збільшувало водостійкість агрегатів чорноземнихґрунтів — з 17,6 до 31%, капілярну вологоємкість — з 37,9 до40,2%, водопроникність — із 100 до 130%.

При розкладанні органічних речовин гною виділяється теп-лота, що позитивно позначається на інтенсивності біологічнихпроцесів. При цьому життєдіяльність мікроорганізмів та фер-ментів посилюється, в результаті вивільняється значна кількістьвуглекислого газу, мінеральних елементів живлення рослин імікроорганізмів. Отже, гній діє на ґрунт всебічно. Внесення орга-нічних добрив приводить до нагромадження в ґрунті органічноїречовини, гумусу, гумінових і фульвокислот.

Внесення органічних добрив — це найкращий спосіб збага-чення ґрунту на органічну речовину, яка здатна перетворюватисьна гумус, що значно підвищує родючість ґрунтів. Тому гній требарозглядати як джерело не тільки перегною, а й макро- та мікро-елементів, біологічно активних речовин.

Щорічне застосування 35 т/га гною, азоту N94 у складі міне-ральних добрив під озиму пшеницю, яку вирощували беззмінно(100 років) на важкосуглинистих ґрунтах Ротам стедської дослід-ної станції (Англія), зумовило збільшення вмісту гумусу при зас-тосуванні гною до 4,48%, мінеральних добрив — до 2,07% по-рівняно з 1,88% без застосування добрив. Урожайність озимоїпшениці при цьому відповідно становила 27,7, 24,1 і 13,3 ц/га.

При вирощуванні культур без добрив живлення їх азотомвідбувається за рахунок мінералізації гумусу, втрати якого дося-гають 0,9-1,5 т/га. Систематичне сумісне застосування органічнихі мінеральних добрив у сівозмінах сприяє нагромадженню гумусув ґрунті. Так, внесення гною та одинарної норми мінеральнихдобрив зумовило збільшення вмісту гумусу до 4,53% в лучно-чорноземних ґрунтах, а збільшення норми мінеральних добриву 1,5 рази з такою самою кількістю гною зумовило збільшеннявмісту гумусу до 5,31% порівняно з 4,29% без добрив. Із 1 тгною утворюється 35-50 кг гумусу. При цьому у ґрунті синтезу-ються гумінові і фульвокислоти, які мають підвищену обміннуздатність.

Для підтримання бездефіцитного балансу гумусу багато вченихвважає, що необхідно вносити на орних землях, на дерново —підзолистих ґрунтах — 12-15 т/га органічних добрив, на чорно-земах — 9-13 т/га.

Значення гною, за висловом Д. І. Менделєєва, підтвердже-не віками, тому що він діє швидко й ефективно, поліпшує фізичнівластивості ґрунтів, придатний для застосування в усіх сівозмі-нах є повним добривом за хімічним складом. Поступове вивіль-нення поживних речовин з гною не призводить до підвищенняконцентрації ґрунтового розчину, яке може негативно позначи-тись на рості і розвитку рослин, особливо на ґрунтах з незнач-ним вмістом органічних речовин. Органічна частина ґрунту ад-сорбує мінеральні поживні речовини і таким чином регулює їхзасвоєння. Великий позитивний вплив органічних добрив вияв-ляється не тільки в їх прямій дії, а й у післядії.

Склад гною. Гній поділяється на підстилковий (твердий) ібезпідстилковий (рідкий). Гній — це суміш екскрементів і сечі,перемішаних з підстилкою, що містить у собі всі речовини, не-обхідні для живлення рослин. Поживні речовини в гної містять-ся в такому співвідношенні, яке необхідне для рослин.

Склад гною залежить від виду тварин та їх віку, кількості і якостікормів та підстилки, способу зберігання гною тощо (табл. 30).

Таблиця 30

Склад свіжого гною (за В. А. Васильєвим, Н. В. Філіповою)