19.6. Зелене добриво

магниевый скраб beletage

Зелене добриво, або сидерати, надійний засіб підвищенняродючості ґрунтів, особливо дерново-підзолистих легкого грану-лометричного складу. На зелене добриво використовують бобовікультури, які накопичують велику вегетативну масу багату на азот(люпин, серадела, буркун) і небобові (ріпак, озиме жито, олійнуредьку, гречку, гірчицю і ін.).

Сидеральні культури вирощують окремо, в ущільнених абопроміжних посівах. Доцільно зелену масу сидератів використо-вувати на корм або силос, а пожнивні та кореневі рештки зао-рювати. Рослини люпину залишають у ґрунті 150-200 кг/га азо-ту, поглинають фосфор з важкорозчинних добрив і мобілізуютьважкорозчинні сполуки ґрунту, що використовуються культура-ми, які висівають після них.

При вирощуванні люпину на зелене добриво його заорюютьу фазі сизих бобиків (табл. 42). Ефективність зеленого добриваприрівнюється до ефективності 30-40 т/га гною. Коефіцієнт ви-користання азоту із зеленого добрива в перший рік дії удвоєбільший, ніж з гною.

Таблиця 42

Вміст елементів живлення в зеленій масі сидератів і гної, %

Добриво

N

Р2О5

К2О

СаО

MgO

Гній змішаний

0,50

0,34

0,55

0,70

0,15

Зелена маса люпину

0,45

0,10

0,17

0,47

0,12

Зелена маса буркуну

0,77

0,05

0,19

0,97

0,10

Удобрення люпину фосфорними добривами позитивновпливає на розвиток та азотфіксуючу здатність бактерій, поси-лює синтез білка, прискорює дозрівання насіння. Максимальнуефективність фосфорні добрива виявляють при забезпеченнірослин сіркою і магнієм. Ефективність фосфорних добрив підви-щується на фоні калійних. Особливо великі потреби рослин у каліїна ґрунтах піщаного гранулометричного складу. Перед висіван-ням насіння бобових сидеральних культур обробляють бактеріаль-ними препаратами. Останні роки почали широко застосовуватипосіви небобових культур на зелене добриво. Небобові культуриформують свою зелену масу за рахунок поживних речовин ґрун-ту. Підвищити їх продуктивність і відшкодувати затрат на їх ви-рощування можливо при застосуванні добрив. В зеленій масі, якузаорюють, міститься мало азоту. При зароблянні зеленої масинебобових культур вносять мінеральні добрива. Позитивна рользеленої маси небобових культур з насиченням сівозміни міне-ральними добривами знижується. Тому доцільно поєднувати ви-рощування бобових і небобових культур на зелене добриво.

Застосування зелених добрив, вапнування ґрунтів, внесен-ня органічних і мінеральних добрив дають змогу підвищити ро-дючість ґрунтів та продуктивність рослин.

Контрольні запитання

Які добрива відносять до органічних? їх склад.

Склад твердого (підстилкового) і рідкого гною, особливості ви-користання.

Вплив органічних добрив на процеси, які відбуваються у ґрунті.

Економічна ефективність використання різних органічних добрив.

Вплив органічних добрив на навколишнє середовище.