20.1. Мікродобрива

Джерелом мікроелементів для рослин є органічні добрива,зола, мінеральні добрива, добрива з мікроелементами, відходипромисловості. Значна частина мікроелементів міститься у тех-ногенних продуктах. Застосовують мікроелементи з урахуваннямбіологічних особливостей рослин і планового врожаю, доступноїкількості мікроелементів у ґрунті, окупності витрат.

Ефективність застосування мікроелементів визначається зурахуванням величини врожаю, його якості та інших показників(лежкості, стійкості проти хвороб).

Сульфат марганцю MnS04*5H20. Масова частка манганустановить 21-22%. Кристалічний порошок білого або світло-сіро-го кольору. Добре розчинний у воді. Солі мангану застосовуютьдля передпосівної обробки насіння (табл. 43), підживлення, ос-новного внесення (5 кг/га).

Суперфосфат марганізований. Масова частка засвоюванихсполук фосфору становить 19-21%, водорозчинного мангану 1-2%. Гранульований. Використовують для основного внесення, врядки на ґрунтах з малим вмістом мангану.

Бура Na2B407* 10Н20. Масова частка бору 11%. Біла крис-талічна сіль.

Борна кислота Н3В03. Масова частка бору становить 17,5%.Біла дрібнокристалічна речовина. Буру і борну кислоту застосо-вують для передпосівної обробки насіння, підживлення.

Суперфосфат простий з бором. Масова частка засвоюва-ної фосфорної кислоти становить 19-21%, водорозчинного бору0,2%. Голубого кольору, гранульований. В Україні є великий

Таблиця 43

Норми солей мікроелементів для передпосівної обробкинасіння (за П. А. Власюком)

Культура

Сульфатмарган-цю

Сульфатцинку

Сульфатміді

Борнакислота

Моліб-дат амо-нію

 

Ha 100 кг насіння

Озима пшениця

45

35

20